Kto sme

Evanjelická spojená škola začala svoju činnosť ako Evanjelická základná škola v septembri 2004 s jednou triedou a 25 žiakmi. Pôvodným zriaďovateľom školy bola Biblická škola v Martine, ktorá je účelovým zariadením Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Škola vznikla s víziou vybudovania spojenej školy: materskej školy, základnej školy a gymnázia, s dôrazom na výchovu v kresťanskom duchu, vedenie žiakov k prosociálnemu správaniu a na výučbu anglického jazyka s perspektívou vybudovať školu do bilingválnej formy. Táto vízia sa začala postupne stávať realitou, keď v roku 2012 bola spustená do prevádzky Evanjelická materská škola s dvoma triedami a 33 deťmi, ktorej zriaďovateľom bol Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine.

K 1.1.2013 došlo k zlúčeniu Evanjelickej materskej školy, Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia – vznikla Evanjelická spojená škola s tromi organizačnými zložkami. V septembri 2013 otvorilo Evanjelické gymnázium prvé dve triedy. Zriaďovateľom Evanjelickej spojenej školy sa stal Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Škola od svojho vzniku prešla dynamickým rastom, tak v oblasti počtu žiakov, nových zamestnancov ako aj priestorových možností, ale aj v budovaní materiálno – technického vybavenia školy.

Poslanie školy je definované požiadavkami a predpismi, ktoré kladie na príslušný stupeň vzdelávania štátna legislatíva. My si definujeme našu jedinečnosť ako vytvorenie podmienok pre celostný rast žiakov nasledovne:

Aby v pravde a láske rástli v Kristovi v každom smere.

Pre nás to znamená nasledovné:

V pravde – Chceme ich viesť tak, aby poznávali pravdu o Bohu, sebe, prírode, histórii, kultúre. Chceme, aby hľadanie pravdy videli ako tvorivý, kritický a aktívny proces. Vedenie k pravde je vedením k poctivosti, charakternosti a akademickej čestnosti.

V láske – Školu chápeme ako službu, chceme tu byť pre iných a tiež učiť, že tu nie sme len pre seba ale aj pre iných. Spoluprácu a dobrú komunikáciu chápeme ako súčasť služby.

Rástli v Kristovi v každom smere – Rast v Krista a v Kristovi chápeme ako rast k zmysluplnému a plnohodnotnému životu. Chceme, aby žiaci vo svojej jedinečnosti rástli vo viere v Boha a v charaktere. Chceme vytvoriť priestor, aby v našej škole mohli žiaci rozvinúť všetky predpoklady, kľúčové kompetencie a talent v každom smere.

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516