Riaditeľské voľno – 16. 11. 2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe §
150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

 

poskytuje žiakom

Evanjelickej základnej školyEvanjelického gymnázia

riaditeľské voľno dňa 16. 11. 2023 (1 deň).

 

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin
a v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené
z organizačných a prevádzkových dôvodov.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy