ZALOHA-Prijimacky EZS

 

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.
Forma zápisu do Evanjelickej základnej školy bude upresnená na základe budúcich usmernení MŠVVaŠ SR.

 

Zápis do 1. ročníka EZŠ sa uskutoční 13. apríla a 14. apríla 2021 v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR.

 

Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti rodičov a detí.

 

Prihlášku a osobný dotazník dieťaťa je potrebné vyplniť do utorka 6.4.2021.

 

Ponúkame Vám niekoľko možností, ako nám môžete odoslať potrebné údaje.
Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-zs@essmt.sk,
alebo telefonicky: 0911 209 083 (p. Račeková)

 

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 6. 4. 2021:
prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY.

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 2. Foto alebo scan (jpg, pdf) vypísaného grafomotorického pracovného listu – ČIAPKA.
 3. Foto alebo scan (jpg, pdf) VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ak bola depistáž v MŠ realizovaná a Vaše dieťa sa jej zúčastnilo.
 4. Foto alebo scan (jpg, pdf) DETSKEJ KRESBY ĽUDSKEJ POSTAVY (maminy, ocina alebo seba, prosíme farebnú kresbu postavy) na formát A4. Ak sa dieťa vie podpísať, podpíše sa pod kresbu.

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 6. 4. 2021:

Nižšie uvedené dokumenty vyplňte a zašliete nám ich
na e-mailovú adresu:
zapis-zs@essmt.sk
alebo
na adresu školy: Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnená PRIHLÁŠKA.
 2. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 3. Foto alebo scan (jpg, pdf) vypísaného grafomotorického pracovného listu – ČIAPKA.
 4. Foto alebo scan (jpg, pdf) RODNÉHO LISTU dieťaťa
 5. Foto alebo scan (jpg, pdf) VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ak bola depistáž v MŠ realizovaná a Vaše dieťa sa jej zúčastnilo.
 6. Foto alebo scan (jpg, pdf) DETSKEJ KRESBY ĽUDSKEJ POSTAVY (maminy, ocina alebo seba, prosíme farebnú kresbu postavy) na formát A4. Ak sa dieťa vie podpísať, podpíše sa pod kresbu.

 

Priebeh a podmienky zápisu

  1. Vyplňte prihlášku so všetkými prílohami.
  2. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti rodičov a detí.
  3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.
  5. Ak dieťa, ktoré dovŕši k 31.8.2021 šesť rokov veku nedosiahne školskú spôsobilosť a na základe rozhodnutia riaditeľa príslušnej materskej školy pokračuje vo vzdelávaní v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť písomne základnej škole.
  6. Taktiež riaditeľ základnej školy môže odporučiť zákonnému zástupcovi, aby takéto dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. V oboch prípadoch je potrebný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu.
  7. V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: cpppapmartin@gaya.sk alebo telefonicky: 043/4239 111 alebo 043/430 20 20
  8. Oznámenie o odklade vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.
  9. Predčasné zaškolenie žiakov: Na základné vzdelávanie je možné prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
  10. Žiadosť o predčasné zaškolenie vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.