Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.
Zápis do 1. ročníka EZŠ sa uskutoční bez prítomnosti detí a zákonných zástupcov.

Ponúkame Vám niekoľko možností, ako nám môžete odoslať potrebné údaje.

Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-zs@essmt.sk,
alebo telefonicky: 
0911 209 083 (p. Račeková)

 

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 17. 4. 2020:
prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY. Nižšie uvedené dokumenty vyplňte a na konci online prihlášky ich priložte.

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnený DOTAZNÍK K ŽIADOSTI.
 2. Vyplnená POSUDZOVACIA ŠKÁLA ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI – vyplní pani učiteľka MŠ, ktorú dieťa navštevuje.
 3. Foto alebo scan vypísaného grafomotorického pracovného listu – ČIAPKA.
 4. Foto alebo scan VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ktoré v MŠ realizovalo CPPPaP, ak ste s depistážou súhlasili.
 5. Foto alebo scan DETSKEJ KRESBY ĽUDSKEJ POSTAVY (maminy, ocina alebo seba) na formát A4. Ak sa dieťa vie podpísať, podpíše sa pod kresbu.

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 17. 4. 2020:

Nižšie uvedené dokumenty vyplňte a zašliete nám ich
na e-mailovú adresu:
zapis-zs@essmt.sk
alebo
na adresu školy: Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnená PRIHLÁŠKA.
 2. Vyplnený DOTAZNÍK K ŽIADOSTI.
 3. Vyplnená POSUDZOVACIA ŠKÁLA ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI – vyplní pani učiteľka MŠ, ktorú dieťa navštevuje.
 4. Foto alebo scan vypísaného grafomotorického pracovného listu – ČIAPKA.
 5. Foto alebo scan VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ktoré v MŠ realizovalo CPPPaP, ak ste s depistážou súhlasili.
 6. Foto alebo scan DETSKEJ KRESBY ĽUDSKEJ POSTAVY (maminy, ocina alebo seba) na formát A4. Ak sa dieťa vie podpísať, podpíše sa pod kresbu.

Priebeh a podmienky zápisu

 1. Vyplňte prihlášku so všetkými prílohami.
 2. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti rodičov a detí. V prípade potreby (nie nevyhnutne) budeme kontaktovať rodičov na online rozhovor, ktorý sa uskutoční v termíne do 24. 4. 2020 za účasti dieťaťa.
 3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
 5. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • Žiadosť o odklad vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.
  • V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: cpppapmartin@gaya.sk alebo telefonicky: 043/4239 111
 6. Predčasné zaškolenie žiakov: Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne. Žiadosť o predčasné zaškolenie vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.

Prerušenie vyučovania

Na základe nariadenia zriaďovateľa Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, ktorým je Východný dištrikt ECAV, Hlavná 137, Prešov,

dočasne prerušujem vyučovanie

na našej škole vo všetkých stupňoch vzdelávania a školských zariadeniach: v Evanjelickej materskej škole, Evanjelickej základnej škole a Evanjelickom gymnáziu v Martine, školskom klube detí a všetkých krúžkoch školy od utorka 10.3. 2020.

Toto prerušenie vyučovania sa vydáva aj na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Krízového štábu mesta Martin, ktorý vydal k tomu stanovisko na webovej stránke: https://martin.sk/martin-prijima-nove-opatrenia-s-ohladom-na-koronavirus-covid-19/d-70465/p1=1049

Všetky deti a žiaci sú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

O ďalšom postupe a opätovnom začatí vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom mailu, webovej stránsky školy www.essmt.skhttps://essmt.edupage.org/.

Jozef Sopoliga
riaditeľ
0905517181

Usmernenie z Ministerstva školstva pre rodičov, ktorí sa vracajú do školy z dovolenky v Taliansku

Vážení rodičia,
na základe aktuálnych informácií o výskyte koronavírusu a jeho výskyte v Taliansku, po konzultáciách s regionálnym hygienikom RUVZ so sídlom v Martine, Vám oznamujeme nasledovný postup:

 1. V prípade, že sa vraciate z dovolenky v Taliansku z oblastí: Toskánsko, Sicília, Lombardia, Benátsko, Emilia Romagna, Piemont, Lazio, Trentino Alto Adige, Liguria, po príchode na Slovensko (domov) kontaktujte odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
 2. V prípade, že sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia – kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára (nechoďte do čakárne!) a odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
 3. Po príchode domov odporúčame sledovanie symptómov choroby po dobu 14 dní a dodržiavanie opatrení podľa usmernenia odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.
 4. Ide o odporúčania pre rodičov žiakov, ktorí sa vracajú z Talianska, nakoľko vzniesli obavy o ohrozenie zdravia svojich blízkych
 5. K dnešnému dňu neboli rozhodnutím regionálneho hygienika nariadené žiadne opatrenia, ani karanténa.
 6. Odborní pracovníci oddelenia epidemiológie usmerňujú občanov, ktorí zavolajú na uvedené číslo, v intenciách odporúčaní/usmernení uverejnených na webe ÚVZ SR, žiadnu karanténu nenariaďujú.
 7. Všetky uvádzané body majú charakter odporúčania s kladením dôrazu na zodpovednosť tých osôb (vrátane rodičov detí), ktoré sa vracajú z rizikových oblastí za svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

Usmernenie MŠVVaŠ pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia koronavírusu

Aktuálne informácie.

Odporúčania pre cestovateľov.

Za školu: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ