Prestup žiaka do Evanjelickej základnej školy v Martine

Informácie k prestupu žiaka do našej základnej školy

 

Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať kópiu rodného listu a kópiu posledného polročného výpisu hodnotenia.

 

Žiadosť je možné podať do termínu 31.5.2022.

 

O prijatí žiaka prestupom rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási.

 

Prestupové skúšky do našej Evanjelickej základnej školy sa zvyčajne konajú v prvý alebo druhý júnový týždeň, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a anglický jazyk za príslušný ročník.

 

O presnom termíne bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný telefonicky v termíne od 23.5 do 28.5. príslušného kalendárneho roka.

 

Prestupové skúšky sa budú konať 8.6.2022 od 13:30 hod. v hlavnej budove školy, M. R. Štefánika 19.

So zákonnými zástupcami žiakov sa bude konať krátke informačné stretnutie so začiatkom o 13:40 hod