Prestup žiaka do Evanjelickej základnej školy v Martine

Informácie k prestupu žiaka do našej základnej školy

 

Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a úspešnom absolvovaní prestupových skúšok. Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať kópiu rodného listu a kópiu posledného polročného výpisu hodnotenia.

 

O prijatí žiaka prestupom rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási.

Žiadosť o prijatie prestupom do ďalšieho školského roka je možné podávať od 1.2. do 15.5.

 

Termín konania prestupových skúšok je zvyčajne v prvý alebo druhý júnový týždeň, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a anglický jazyk za príslušný ročník.

O tom či záujemca o prestup na našu školu bude na skúšky pozvaný a v akom termíne, bude zákonný zástupca žiaka informovaný mailom v termíne od 29.5 do 31.5. príslušného kalendárneho roka.