Poslanie

Poslanie školy je definované požiadavkami a predpismi, ktoré kladie na príslušný stupeň vzdelávania štátna legislatíva. My si definujeme našu jedinečnosť ako vytvorenie podmienok pre celostný rast žiakov nasledovne (Ef 4, 15):

Naša škola je miestom, kde všetci môžu plnohodnotne rozvinúť svoj potenciál a zažiť rast v akademickej, duchovnej a spoločenskej oblasti a takto pripravení žiť život pre dobro iných. Naša škola je miestom, kde všetci môžu v pravde a láske rásť v Krista a v Kristovi v každom smere.

Pre nás to znamená nasledovné:

Akademický zážitok
v pravde Chceme, aby sme spoločne poznávali pravdu o Bohu, sebe, prírode, histórii, kultúre. Chceme, aby hľadanie pravdy bolo vnímané ako tvorivý, kritický a aktívny proces. Vedenie k pravde je vedením k poctivosti, charakternosti a akademickej čestnosti. Chceme, aby všetci mali pozitívny zážitok zo vzájomnej komunikácie, poznávania a zmysluplného učenia sa. Chceme, aby zažili vzdelávanie, ktoré je primerane náročné s vysokým akademickým štandardom a posúva ich k naplneniu vlastného potenciálu a tak ich pripravuje na ďalšie štúdium.

Zážitok spoločenstva
v láske Školu chápeme ako službu, chceme tu byť pre iných a tiež učiť, že tu nie sme len pre seba ale aj pre iných. Spoluprácu a dobrú komunikáciu chápeme ako súčasť služby. Chceme, aby sa všetci naučili myslieť na potreby iných, aby spoznali a zakúsili, že sú súčasťou širšieho spoločenstva, tak školského, cirkevného ako aj občianskeho a preberali za neho zodpovednosť.

Kresťanský zážitok
rásť v Kristovi
v každom smere
Rast v Krista a v Kristovi chápeme ako rast k zmysluplnému a plnohodnotnému životu.

Chceme, aby žiaci vo svojej jedinečnosti rástli vo viere v Boha a v charaktere (rozvíjali intelektuálne, morálne, občianske cnosti a výkonové cnosti).

Chceme vytvoriť priestor, aby v našej škole mohli žiaci rozvinúť všetky predpoklady, kľúčové kompetencie a talent v každom smere.

Chceme, aby všetci bez ohľadu na vierovyznanie zažili stretnutie s Božím slovom, s kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru. A to nielen prostredníctvom slova, ale chceme, aby sa slovo dotýkalo celej osobnosti: citu, rozumu, inšpirovalo k tvorbe a aktivite, formovalo hodnotový rámec a postoje.