Psychologické poradenstvo

Poskytujeme psychologický servis a poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom MŠ, ZŠ aj gymnázia pre žiakov:

  • s adaptačnými a emocionálnymi problémami
  • s problémami v správaní
  • s poruchami aktivity a pozornosti
  • s problémami so zvládaním školskej záťaže
  • s problémami v rovesníckych skupinách a sociálnymi vzťahmi
  • s problémami so začlenením
  • rodinnými problémami
  • deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa vzdelávajú v našej škole formou integrácie
  • osobnými problémami
  • nadaným žiakom

Zároveň vykonávame odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom.

Pravidelne pracujeme s vybranými triedami formou sociálno- psychologických výcvikov a hier, zameraných na rozvíjanie prosociálnych zručností a predchádzanie patologickým javom v kolektívoch.

Preventívne mapujeme vzťahy a atmosféru v triedach.

Vedieme pedagógov pri práci s náročnými žiakmi a náročnými situáciami v kolektíve detí. Poskytujeme psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom.

Pripravujeme podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení a zabezpečujeme kontakt a poradenstvo v oblasti ďalších odborných vyšetrení a terapií pre rodičov a žiakov. Zabezpečujeme systematickú starostlivosť a poradenstvo pre pedagógov a rodičov integrovaných žiakov.

Stretnutie s psychológom je možné vždy po predošlej dohode, ideálne mailom.

Na konzultácie žiaka s psychológom je potrebný súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

 

Ak si žiak našej školy, môžeš sa na nás obrátiť:

 • ak máš ťažkosti v škole
 • ak máš problémy v rovesníckom kolektíve
 • cítiš sa byť vyčleňovaný, šikanovaný, osamelý
 • si svedkom šikany alebo vyčleňovania spolužiaka
 • trápia ťa citové problémy a ťažké životné situácie
 • všimneš si spolužiaka ktorého niečo nadmieru trápi

Šikana je jav, ktorý neobchádza detské komunity, a v súčasnosti má čoraz viac podôb (vrátane kyberšikany). Naším cieľom je šikane aktívne predchádzať, preventívnou prácou s celými triedami, zameranou na rozvoj emocionálnej inteligencie a utužovanie vzťahov. Naši učitelia sú vedení k vnímavosti, snažia sa podchytiť náznaky šikany už v začiatkoch a zapojiť nás do riešenia problému. Aj napriek jednoznačnej politike našej školy zameranej na prevenciu a aktívne riešenie šikany, je stále možné, že sa s ňou vaše dieťa v nejakej podobe stretne.
Ak máte podozrenie, že vaše dieťa sa stáva obeťou šikany, neváhajte. Váš zásah a podpora môžu byť pre úspešné riešenie kľúčové.

 

Čím skôr spravte nasledovné kroky:

 • situáciu nebagatelizujte, zachovajte pokoj
 • chráňte zdroj informácií
 • v prípade dôkazových materiálov zaistite dôkazy (napr. v prípade kyberšikany zálohujte výhražné správy, maily, chaty, fotografie, zaznamenajte výpovede a fakty)
 • dodržujte diskrétnosť a dôvernosť ohľadom identity aktérov šikany až do konečného vyriešenia (v záujme obete)
 • ihneď informujte triedneho učiteľa
 • kontaktujte výchovného poradcu alebo školského psychológa (Mgr. N. Vrždiaková, Mgr. A. Auxtová)
 • ďalšie kroky budú podniknuté po dohode s pedagógom a psychológom, vždy však pri zachovaní dôvernosti a s ohľadom na bezpečnosť obete
 • samotné riešenie ďalej zverte do rúk odborníkom
 • buďte svojmu dieťaťu oporou

Podrobnejšie informácie o našom postupe pri identifikácii a riešení šikany nájdete na našej stránke v podobe SMERNICE, ktorou sa naša škola riadi.