Škôlka platby

Prosíme rodičov, aby pri úhradách školného a platieb za stravu venovali pozornosť tomu, že platby treba poukazovať na dva rôzne účty s uvedením príslušného variabilného symbolu – identifikačného kódu, ktorý Vám bol oznámený písomne.

školné     SK41 1100 0000 0026 6637 0007

  • trvalý mesačný príkaz vo výške 75 €

strava      SK80 1100 0000 0029 4001 1155

  • vyúčtovanie bude zasielané e-mailom vždy začiatkom nasledujúceho mesiaca (napr.: úhrada za september sa bude realizovať až v októbri)