Maturita

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

 

Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) pre žiakov piateho ročníka je od 27.5.2024 do 29.5.2024.

 

Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS SJL) pre žiakov štvrtého ročníka zo slovenského jazyka a literatúry je od 24.6.2024 do 25.6.2024.

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

 

Odkaz na aktuálne platné cieľové požiadavky pre jednotlivé predmety ÚFIČ MS sú k dispozícii na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu:

https://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

 


Usmernenie k zverejňovaniu
maturitných zadaní