Rodičovské združenie

Poslanie
Zastupovať a reprezentovať záujmy rodičov, detí Evanjelickej spojenej školy Martin (ESŠ MT), ktorí sú jeho členmi v súlade s poslaním ESŠ MT:

Aby učiac sa pravde v láske, rástli v Krista v každom smere.

 

Členstvo v združení
Členstvo vzniká prijatím dieťaťa do ESŠ MT a písomným prihlásením sa za člena alebo uhradením členského poplatku.

 

Hospodárenie
Na základe schváleného rozpočtu.
Príjmy tvoria  členské príspevky, dary, granty, dotácie a príjmy z podielu zaplatenej dane (2% z dane).
Výdavky schvaľuje Rada triednych dôverníkov.

 

Členské príspevky
Výška členského príspevku:
10€ na školský rok za každé prvé dieťa v rodine
5€  na školský rok za každé ďalšie dieťa v rodine
Platba sa bude uhrádzať na osobitný účet na základe rozpisu, ktorý Vám príde cez EDUPAGE do 31.10.

 

Návrh rozpočtu
(rozdelenie členského príspevku)

  • 1€/žiak Žiacke parlamenty alebo učiteľky (zástupkyne pre jednotlivé stupne)
  • 3€ Mikuláš
  • 4€ deň detí
  • 1€ brigády a materiál (stoly, kotlíky a pod.)
  • 1€ réžia RZ
    _____________
  • 10€ spolu

 

2% z dane
Rodičovské združenie sa bude v tomto roku registrovať ako príjemca 2% z dane.

 

Spolupráca
Jedným z cieľov je rozvinúť hlbšiu spoluprácu rodičov pri výchove a vzdelávaní, aj pri iných aktivitách školy.
Kto chce byť nápomocný, či už ako dobrovoľník alebo  inou formou, oznámte to učiteľom alebo Výboru RZ.

Aktívne a spolu. Pre naše deti, pre našu školu.

 

Výbor triednych dôverníkov RZ ESŠ MT
Petronela Csintalanová, Predsedníčka RZ
Martina Fillová Miháliková, Podpredsedníčka RZ
Daniela Tarčáková, Hospodárka RZ
Lucia Benčaťová Richterová, Tajomníčka RZ
Petra Piršelová, Revízorka RZ

 

Kontakt
OZ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE  Evanjelickej spojenej školy Martin
Ul. M.R. Štefánika 17, 036 01 Martin  tel.: 00421 905 833997, 907 088124

Mail adresa: rodicovskezdruzenie(at)essmt.sk

Tel. kontakt: 00421 (0) 905 833997 – tajomníčka


Stanovy rodičovského združenia

Darujte nám 2% – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)


 

Archív zbierok