Prechod na dištančnú formu vzdelávania – 4.A

Vážení rodičia,

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravia so sídlom v Martine a v zmysle § 54 od 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prerušuje v triede 4.A prezenčnú formu vzdelávania od 25.11. 2020 do 30.11.2020
a zároveň daná trieda prechádza na dištančnú formu vzdelávania

 

Čítať celý článok

Dištančné vzdelávanie pre 1.B

Vážení rodičia,

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine v zmysle § 54 od 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prerušuje v triede 1.B prezenčnú formu vzdelávania od 11.11. 2020 do 15.11.2020
a zároveň daná trieda prechádza na dištančnú formu vzdelávania

 

podľa pokynov a usmernení triednej pani učiteľky ako aj usmernení uvedených v dokumente „Podmienky a formy dištančného vzdelávanie na Evanjelickej základnej škole v Martine, aktuálna verzia 26.10.2020“

Čítať celý článok

Naše psychologičky sú aj na instagrame

Ak máš vytvorený účet na instagrame,
neváhaj si pridať náš účet

skolskypsychologessmt

Dozvieš zaujímavosti ako si poradiť s neštandardnými situáciami,
tiež rady a novinky a možno aj úsmevné fakty očami psychológa.

Dištančná forma vzdelávania pre 2. stupeň EZŠ

Dňa 1.11.2020 končí povinná karanténa nariadená dňa 22.10.2020 RÚVZ v Martine pre žiakov 2. stupňa Evanjelickej základnej školy v Martine. Tak ako doposiaľ, aj po ukončení karantény sa každý žiak/žiačka riadi podľa individuálnych usmernení, ktoré mu/jej nariadil RÚVZ v Martine v prípade, že ich príslušný úrad kontaktoval.

 

Ďalej Vás chceme informovať, že žiaci 2. stupňa základnej školy na základe rozhodnutia zo dňa 23. októbra 2020 ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), kde sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5. – 9. ročníku od 26. októbra 2020 do odvolania, pokračujú vo vzdelávaní nasledovne:

 

 V 5. – 9. ročníku Evanjelickej základnej školy v Martine
bude naďalej pokračovať dištančné vzdelávanie do odvolania. 

Nariadenia riaditeľa pre žiakov základnej školy a ich rodičov

Dňa: 29.10.2020

V zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k postupu základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, zo dňa  27. 10. 2020 riaditeľ školy nariaďuje:

  1. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
  2. Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 – teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby.

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

Príloha: uznesenia vlády č. 678 z 22. októbra 2020 a uznesenie vlády 693/2020 z 28.10.2020

 


Uznesenie vlády č. 678 z 22. októbra 2020

Uznesenie vlády 693/2020 z 28.10.2020

Odpovede na otázky rodičov

Vážení rodičia,

reagujeme na Vaše otázky týkajúce sa karantény a pokúsime sa ich zodpovedať.

Niektoré otázky by mali byť nasmerované na RÚVZ, ktorý vydáva usmernenia týkajúce sa karantény a priebežne ich aktualizuje, a ktorými sa riadime aj my.

Odpovede nájdete na stránke ÚVZSR: https://www.uvzsr.sk/

Všetci žiaci 2. stupňa sú od 22.10. – 01.11.2020 v karanténe.

Rodič nie je v karanténe.

Čítať celý článok

ZMENA – záujmové krúžky

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva sa  krúžky a záujmové činnosti v našej škole
DO ODVOLANIA RUŠIA.

 

Znenie vyhlásenia:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
Za pochopenie ďakujeme.