Kariérové poradenstvo GYM

Zodpovední:

Mgr. Zuzana Lacková

 

Cieľ kariérneho poradenstva

Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérneho poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

 

Cieľová skupina

Kariérne poradenstvo je určené nielen pre žiakov posledných ročníkov na stredných školách, ktorí sa chystajú spraviť rozhodnutie ohľadom voľby budúceho študijného zamerania, alebo sa chystajú vstúpiť na trh práce a nemajú dostatočnú vedomosť o úrovni vlastných kvalít a kompetencií, ale pre všetkých žiakov, ktorí si počas štúdia vytvárajú vlastné portfólio záujmov a plánov, ktoré v priebehu jednotlivých rokov konzultujú a prispôsobujú svojim záujmom a plánom.

 

Plán kariérneho poradenstva 2023/2024:

September