Zápis do Evanjelickej materskej školy v Martine

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.
Zápis do Evanjelickej materskej školy sa uskutoční bez prítomnosti detí a zákonných zástupcov.

Ponúkame Vám niekoľko možností, ako nám môžete odoslať potrebné údaje.

Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-ms@essmt.sk,
alebo telefonicky: 
0948 036 126 (p. Záborská)

 

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov od 30.4. do 31. 5. 2020:

prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY.

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 2. Foto alebo scan (jpg, pdf) RODNÉHO LISTU dieťaťa
 3. Foto alebo scan (jpg, pdf) ZDRAVOTNÉHO PREUKAZU POISTENCA verejného zdravotného poistenia dieťaťa

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov od 30.4. do 31. 5. 2020:

Nižšie uvedené dokumenty vyplňte a zašliete nám ich
na e-mailovú adresu:
zapis-ms@essmt.sk
alebo
na adresu školy: Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnená PRIHLÁŠKA.
 2. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 3. Foto alebo scan (jpg, pdf) RODNÉHO LISTU dieťaťa
 4. Foto alebo scan (jpg, pdf) ZDRAVOTNÉHO PREUKAZU POISTENCA verejného zdravotného poistenia dieťaťa

Priebeh zápisu a podmienky prijímania

 1. Prijímanie sa vykonáva na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
 2. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti rodičov a detí v termíne od 30.4. do 31. 5. 2020. V prípade potreby (nie nevyhnutne) budeme kontaktovať rodičov na online rozhovor za účasti dieťaťa.
 3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
 4. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 5. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca najneskôr do konca júna príslušného kalendárneho roka.
 6. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak má na to škola podmienky.
 7. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku 
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 8. V prípade vysokého záujmu budú uprednostňované:
  • deti, ktoré nenavštevovali doposiaľ materskú školu,
  • deti zamestnancov ESŠ,
  • súrodenci detí z ESŠ, 
  • deti z evanjelických rodín, 
  • deti podľa voľných miest v príslušnej vekovej skupine (triede) materskej školy.
 9. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky) a ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré sa  na predprimárne vzdelávanie prijímajú prednostne, ako aj detí vo veku od troch rokov. Deti musia mať osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a majú byť primerane samostatné (nemajú plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa najedia lyžicou, napijú z pohára, používajú WC, umyjú si ruky, oblečú základné časti odevu, obujú sa).