Zápis do Evanjelickej materskej školy v Martine

 

 

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

Zápis do EMŠ sa uskutoční sa uskutoční prezenčne od 2.5. do 6.5. 2022 v Evanjelickej materskej škole, Divadelná 19, od 11:30 do 14:30.

 

Ponúkame Vám niekoľko možností, ako nám môžete odoslať potrebné údaje.
Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-ms@essmt.sk,
alebo telefonicky: 0948 036 126 (p. Záborská)

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV pre vyplnenie online žiadosti.

 

Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
Foto alebo scan rodného listu dieťaťa (jpg, pdf).
Foto alebo scan preukazu poistenca (jpg, pdf).
Foto alebo scan potvrdenia všeob. lekára (jpg, pdf).

 

ONLINE PRIHLÁŠKA.

 

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 2. 5. 2022 do 6.5.2022.
V prípade osobnej účasti na zápise potrebné dokumenty odovzdáte v deň zápisu.

 

Nižšie uvedené dokumenty vyplňte a zašliete nám ich
na e-mailovú adresu:
zapis-ms@essmt.sk
alebo
na adresu školy: Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV pre vyplnenie žiadosti.

 

Vyplnená ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO EMŠ 
Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
Foto alebo scan rodného listu dieťaťa (jpg, pdf).
Foto alebo scan preukazu poistenca (jpg, pdf).

 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do Evanjelickej materskej školy

 

  1. Prijímanie detí sa vykonáva na základe zápisu do materskej školy. Zápis na školský rok 2022/23 sa koná v termíne od 2.5. do 6.5.2021.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  3. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  4. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimírneho vzdelávania povinné ( deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31.8.2022). Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.
  5. V prípade vysokého záujmu sú uprednostňované deti z evanjelických rodín, súrodenci detí z Evanjelickej spojenej školy (ESŠ), deti zamestnancov ESŠ a deti, ktoré doposiaľ nenavštevovali materskú školu.
  6. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov starších detí.

Riaditeľ ESŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2022.