Jedáleň – materská škola

 • v školskom roku 2023/2024 sa budú žiaci Evanjelickej materskej škôlky v Martine stravovať v priestoroch šk. jedálne na ulici Divadelná 19 (Pavilón A)
 • cena stravnej jednotky:
  • 2,50 € / desiata – obed – olovrant – (3.79€ bez dotácie)
  • 2,90 € / desiata – obed – olovrant – diétne stravovanie (4.19€ bez dotácie)
 • Dotácia stravy pre predškolákov materskej školy.
  Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje

  1. posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa podľa odseku 4 prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,
  2. materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
 • Nárok na špeciálnu diétu
  Ak žiak zo zdravotných dôvodov vyžaduje špeciálnu diétu (bezlaktózová, bezlepková strava), musí KAŽDÝ ROK v prvé dni školy priniesť prehlásenie od doktora špecialistu potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý túto stravu vyžaduje.
 • vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • suma za obedy sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za prihlásenú stravu v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra bude potrebné uhradiť poplatok za prihlásenú stravu v mesiaci september
 • žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za ukončený mesiac.
 • číslo účtu školskej jedálne, variabilný symbol a suma budú zverejnené v e-maile, ktorý Vám príde začiatkom mesiaca.
 • kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: +421 949 459 923 (Matej Borcovan)
  • administratíva – platby: +421 918 395 516 (Eva Ďanovská)