Jedáleň – materská škola

 • v školskom roku 2022/2023 sa budú žiaci Evanjelickej materskej škôlky v Martine stravovať v priestoroch šk. jedálne na ulici Divadelná 19 (Pavilón A)
 • cena stravnej jednotky:
  • 2,10 € / desiata – obed – olovrant – (3.39€ bez dotácie)
  • 2,41 € / desiata – obed – olovrant – diétne stravovanie (3.70€ bez dotácie)
 • Dotácia stravy pre predškolákov materskej školy.
  Dieťa predškolák do 6 rokov má nárok na dotáciu do ukončenia mesiaca, v ktorom dovřšil 6 rokov. Dieťa nad 6 rokov má nárok na dotáciu len po podaní čestného vyhlásenia o neuplatnení si nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti.
 • Nárok na špeciálnu diétu
  Ak žiak zo zdravotných dôvodov vyžaduje špeciálnu diétu (bezlaktózová, bezlepková strava), musí KAŽDÝ ROK v prvé dni školy priniesť prehlásenie od doktora špecialistu potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý túto stravu vyžaduje.
 • vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • suma za obedy sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za prihlásenú stravu v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra bude potrebné uhradiť poplatok za prihlásenú stravu v mesiaci september
 • žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za ukončený mesiac.
 • číslo účtu školskej jedálne, variabilný symbol a suma budú zverejnené v e-maile, ktorý Vám príde začiatkom mesiaca.
 • kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: +421 949 459 923 (Matej Borcovan)
  • administratíva – platby: +421 918 395 516 (Veronika Spiššáková)