Pokyny pre žiakov a rodičov I. – IV. ročníka EGMT k 17. 05. 2021 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Toto rozhodnutie a usmernenie vydávame na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13.5.2021, číslo 2021/13405:1-A1810, v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 254 z 12.5.2021 a Uznesenia Vlády SR č. 259 z 12.5.2021.

Dokument vychádza z aktuálne vydaných nariadení, usmernení, zákonov a vyhlášok k času jeho odoslania. O prípadných dôležitých zmenách Vás budeme informovať dodatočne.

Čítať celý článok

Prezenčná výučba od 17.5.2021 pre 1. – 4. roč. Evanjelického gymnázia

Vážení rodičia, žiaci.

 

Žiaci 1. – 4. ročníka Evanjelického gymnázia

nastupujú od 17. 05. 2021 do školy prezenčne.

 

Ďalšie informácie zašleme najneskôr v piatok.

Rozvrh, platný od pondelka, bude publikovaný na EduPage od soboty (s malými zmenami viac menej ten istý ako teraz).

Vedenie školy

Obnovenie prezenčného vyučovania pre 5. – 7. roč. od 11.5.2021, 9. roč. od 13.5.2021

Vážení rodičia,

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin a v zmysle § 54 od 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ďalších usmernení

 

obnovuje prezenčnú výučbu pre žiakov 5. -7. ročníka
Evanjelickej základnej školy
od 11.05. 2021.

 

Žiaci sa budú riadiť rozvrhom publikovaným cez edupage školy.

Čítať celý článok

Natáčanie videa za účelom propagácie školy

Dňa 5.5.2021 sa uskutoční natáčanie videa školy za účelom propagácie školy. Priebeh akcie bude dokumentovaný a foto a video dokumentácia bude použitá na webe školy, na Facebook stránkach školy, v školskom newsletteri a pri prezentácii školy sponzorom.

Chcem študovať na Evanjelickom gymnáziu


Podmienky vstupu uchádzačov do školy na prijímaciu skúšku:

Čítať celý článok

Zápis do EMŠ

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

Zápis do EMŠ sa uskutoční od 3.5. do 7.5. 2021. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 prebehne zápis bez osobnej účasti rodičov a dieťaťa.

Čítať celý článok

Riaditeľské voľno pre žiakov 9. ročníka

03. mája 2021

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o ztesmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje pre žiakov 9. ročníka Evanjelickej základnej školy riaditeľské voľno v dňoch od 10.05.2021 do 12.05.2021, z dôvodu konania prijímacích skúšok na stredných školách.

 

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Riaditeľské voľno pre žiakov gymnázia – 05. 05. 2021 a 12.05.2021

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje pre žiakov Evanjelického gymnázia riaditeľské voľno dňa 05.05.202112.05.2021, z dôvodu konania prijímacích skúšok na Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19, Martin.

 

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy