Dopravné

Škola poskytuje príspevok na dopravu žiaka základnej školy a dieťa materskej školy, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z miesta bydliska v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza spádová základná/materská škola pre príslušný ročník školskej dochádzky žiaka.

 

Príspevok na dopravu sa poskytuje na celý školský rok, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu škole. Žiadosť je potrebné odovzdať v kancelárii administratívy školy najneskôr do 18. septembra príslušného školského roku. Nie je možné priznať príspevok na dopravné po tomto termíne na kratšie obdobie ako je školský rok. K žiadosti je potrebné dokladovať platný septembrový cestovný lístok na oboch trasách (miesto bydliska – Martin a späť) alebo potvrdenie zo SAD Žilina o výške cestovného na trase (miesto bydliska – Martin).

 

Na základe Smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevkov na dopravu je potrebné, aby žiaci, ktorí dochádzajú z obce, kde je možnosť dochádzať do školy aj vlakom (napr. Šútovo, Rakovo…), zbierali cestovné lístky použité na dopravu do školy a späť za každý mesiac. Lístky potom odovzdajú v obálke s označením mena a triedy študijnej referentke v kancelárii administratívy školy vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude preplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov. V prípade, že je možné z danej obce cestovať len autobusom, nie je potrebné dokladovať cestovné lístky.

 

 Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné