Čomu veríme

Motto školy sa snažíme pretaviť do pedagogicko – filozofických a hodnotových princípov.

Veríme že:

1. Boh je Stvoriteľom všetkých vecí a zdrojom všetkej pravdy. Preto kritické myslenie, skúmanie a hľadanie pravdy o sebe, veciach a vzťahoch je napĺňaním jeho plánu. Poznávanie pravdy je dobrodružstvom, ktoré chceme zažiť v škole. Je úlohou učiteľa, aby podporoval a akceptoval samostatnosť a iniciatívu žiaka, aby podporoval žiaka pri skúmaní učiva a rozvíjal vrodenú zvedavosť žiaka.
2. Kvôli hriechu má človek tendenciu zabúdať na Boha a odvracať sa od Božieho zdroja životnej múdrosti. Obnova človeka je vo viere v Ježiša Krista. Pravý význam a hodnoty objavujeme vo svetle Jeho života a je pre nás inšpiráciou v práci.
3. Rodina, cirkev a škola sa navzájom dopĺňajú a sú partnermi pri intelektuálnom, sociálnom, duchovnom a telesnom raste dieťaťa. Veríme, že sa to dá urobiť v pozitívnej atmosfére rešpektu a lásky.
4. Boh dal každému žiakovi jedinečné schopnosti, nadanie a talent. Je úlohou učiteľa, aby vytvoril podmienky a pomohol žiakovi k maximálnemu rastu a učeniu sa podľa jeho schopností, a aby učil žiaka jemu primeraným spôsobom.
5. Škola má pripraviť žiaka, ktorý je kultúrne gramotný a dokáže pracovať s a v rôznych kultúrnych kontextoch (jazykovými, matematickými, prírodovednými, hodnotovými, umeleckými a pohybovými).
6. Škola má žiaka pripravovať k postupnému preberaniu zodpovednosti za okolie a spoločnosť.
7. Služba iným je službou Bohu.
8. Najlepšia kresťansko – evanjelická tradícia nás vedie k rešpektovaniu iných a ich slobody.

Škola ako životný priestor

Škola je miestom, kde sa stretávajú rodičia, pedagógovia a žiaci, aby hľadali cesty na celostný rast žiakov. Tomu podriaďujeme atmosféru školy, ktorá vychádza z filozofie školy, ako aj prostredie, v ktorom prebieha vyučovanie.
Od pracovníkov a žiakov našej školy očakávame, že:

1. Preukazujú rešpekt a úctu Bohu, sebe, iným ľuďom. Rešpektuje majetok školy, svoj a iných.
2. Preukazuje zodpovednosť voči Bohu za sebe, čas a veci.
3. Spolupracuje s inými.
4. Sú schopní sebakontroly.
5. Podávajú najlepší výkon a vynakladajú najvyššie úsilie.
6. Myslia a konajú pozitívne.

Žiaci našej školy:

1. Zakúsia im primerané a dostatočne obťažné vzdelávanie, ktoré zapája celého človeka. Sú podporovaní k samostatnosti, iniciatíve a aktivite. V škole majú možnosť rozvíjať rôzne záujmy a študovať predmety aj v anglickom jazyku.
2. Rozvíjajú kritické myslenie, učia sa riešiť problémy a robiť rozhodnutia, majú priestor na učenie sa s porozumením.
3. Skúmajú a objavujú, tvoria projekty a pracujú v spoločne.
4. Uvedomujú si dôležitosť plného využívania svojho potenciálu, talentov a darov, pričom zo strany učiteľov sa rešpektuje rôznosť ich učebných štýlov.
5. Učia sa zodpovednosti, rešpektovať iných ľudí a to aj ľudí z iným kultúrnym a sociálnym zázemím. Učia sa spolupráci.
6. Rozvíjajú zdravý obraz o sebe.
7. Počujú kresťanské posolstvo a zakúsia duchovný rast. Sú vedení k slobodnému a osobnému vzťahu s Ježišom Kristom.
8. Chápu a berú zodpovednosť za Božie povolanie k službe iným.
9. Rozvíjajú pozitívne interpersonálne vzťahy.
10. Zažijú bezpečné prostredie založené na jasných pravidlách.