Jedáleň – základná škola

Desiata pre žiakov

Žiaci tried, ktoré sú umiestnené v hlavnej budove ESSMT majú možnosť objednať si desiatový balíček v hodnote 1.90€
Na výber je 5 možností.
Desiata sa vydáva na 2. poschodí hlavnej chodby cez veľkú prestávku v čase 9:40 – 10:00 hod.
Žiaci si môžu objednať desiatu do: 10:00 hod. predchádzajúceho dňa.

Obedy v školskej jedálni

 • V školskom roku 2024/2025 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 19 (Pavilón A)
  • šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (hlavná budova ESŠ v Martine)
 • Pre všetkých žiakov je možnosť výberu z dvoch jedál (žiaci so špeciálnou diétou majú na výber iba jedno jedlo)
 • Žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed č. 1 na týždeň dopredu
 • Obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed č. 2 prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa
 • Cena stravnej jednotky:
  • 0.00€ / obed – I. stupeň základnej školy (3.10€ bez dotácie)
  • 0.30€ / obed – I. stupeň základnej školy – diétne stravovanie (3.40€ bez dotácie)
  • 0.00€ / obed – II. stupeň základnej školy (3.30€ bez dotácie)
  • 0.30€ / obed – II. stupeň základnej školy – diétne stravovanie (3.60€ bez dotácie)
 • Dotácia na stravovanie
  Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje

  1. posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa podľa odseku 4 prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,
  2. materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
 • Evidencia obedov pre dotáciu na stravovanie.
  • Priznanie dotácie je v zmysle zákona podmienené odobratím obeda. V našej škole je evidencia obedov zabezpečená prostredníctvom dochádzkovej karty. Žiak je povinný potvrdiť odobratie obeda dochádzkovou kartou. Inak je obed evidovaný ako neodobratý.
  • Pre žiakov, ktorí nemajú v daný deň dochádzkovú kartu:
   Žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ – evidenciu zabezpečujú vychovávateľky v ŠKD
   Žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ – žiaci sú povinní sami si odobratie obedu potvrdiť. Sú upozorňované vychovávateľkami, aby si kartičky na obed zobrali. V prípade, že žiak nemá kartičku a odoberie obed, vychovávateľka poznačí meno žiaka a dátum odobratia obedu. Tieto informácie podá na konci týždňa zamestnankyni na recepcii, ktorá odobratie obedu zaeviduje. Tento úkon nahrádza vydanie náhradného stravného lístka a je administratívne náročný, preto je spoplatnený sumou 0,50€.
   Žiaci 2. stupňa ZŠ – žiaci sú povinní sami si odobratie obedu potvrdiť. V prípade, že žiak nemá kartičku, má možnosť na recepcii si požiadať o vydanie náhradného stravného lístka. Žiak sa podpíše, že náhradný stravný lístok prevzal. Zamestnankyňa na recepcii, ktorá lístok vydá, zároveň zaeviduje odobratie obedu. Tento úkon je administratívne náročný, preto je spoplatnený sumou 0,50€.
 • Cena kartičky:
  • pri prvom nástupe, študent dostane kartičku ZADARMO
  • pri strate kartičky sa účtuje poplatok 5 €
 • Vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • Suma za objednané obedy sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za prihlásené obedy v predchádzajúcom mesiaci.
 • Žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za ukončený mesiac. Číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol platby bude zverejnený v každom vytvorenom konte prihláseného žiaka v systéme Edupage
 • Nárok na špeciálnu diétu
  Ak žiak zo zdravotných dôvodov vyžaduje špeciálnu diétu (bezlaktózová, bezlepková strava), musí KAŽDÝ ROK v prvé dni školy priniesť prehlásenie od doktora špecialistu potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý túto stravu vyžaduje. Žiak si môže objednať iba obed č. 1, ten je nasledovne pripravený s ohľadom na špeciálnu diétu a žiak pri okienku povie že má špeciálne stravovanie a strava mu bude vydaná.
 • Kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: +421 949 459 923 (Matej Borcovan)
  • administratíva – platby: +421 918 395 516 (Eva Ďanovská)

 

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV CEZ EDUPAGE

 1. Do internetového vyhľadávača zadajte www.essmt.edupage.org/login
 2. Vyplňte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  1_obrazovka-prihlasenie
 3. V ľavom menu prejdite myšou nad položku Komunikácia kde Vám vyroluje podmenu
 4. Kliknete na Školská jedáleň
  2_Cesta do jedalne
 5. Na výber máte dve možnosti A a B. Pre objednanie obedu kliknite na zelené tlačidlo prihlásiť, kde Vám ponúkne na výber z Menu A a Menu B3_Objednavka
 6. Pre odhlásenie obedu kliknete na tlačidlo Odhlásiť

4_Odhlasenie