Vízia

Vízia Evanjelickej základnej školy v Martine je súčasťou vízie, dnes už vypracovaného a poslancami mesta Martin schváleného projektu AKROS. Projekt areálu komplexného vzdelávania osobnosti navrhuje vytvorenie centra vzdelávania, ktorého cieľom bude zrod a budovanie kvalitného systému vzdelávania s navzájom koordinovaným vedecko – výskumným programom. Vzdelávanie by malo prebiehať na každom stupni, vrátane celoživotného vzdelávania. Stavať sa plánuje etapovite v horizonte najbližších siedmich rokov. Naša koncepcia rozvoja školy.

Koncepcia rozvoja je jedna škola s

dvoma princípy (cez inovácie k neustálemu zlepšovaniu, rast žiaka)

tromi zážitkami (kresťanský, akademický, spoločenstva)

štyrmi stupňami (spojená škola: MŠ, ISCED 1, 2, 3)

piatimi P (personál, program, projekty, podmienky, priestor), ktoré sú jedinečné.

Naďalej chceme zachovať poslanie a hodnoty školy.

V koncepcii rozvoja školy vychádzame zo silných stránok školy a snažíme sa ich podporiť práve prostredníctvom vytvorenia jednej silnej školy, kde jednotlivé stupne vzdelávania sa vzájomne podporujú, jasne zadefinovaných princípov fungovania školy ako aj podporných mechanizmov školy. Pritom zohľadňujeme potreby školy, zameranie školy a vonkajšie prostredie, v ktorom sa škola nachádza. Koncepcia koncipovaná ako rozvojová.

Dva princípy

1. Cez inovácie k neustálemu zlepšovaniu

Ciele:
1. Chceme vytvoriť školu, ktorej základným princípom je neustále zlepšovanie tak procesov ako aj výsledkov, prostredníctvom inovácií v riadení a v pedagogike.
1.1. Do piatich rokov zaviesť pre školu primeraný systém riadenia kvality.
1.2. Zaviesť systém autoevalvácie školy, sebahodnotenia a vzájomnej podpory zamestnancov.
1.3. Pokračovať v zisťovaní spätnej väzby od rodičov a reflektovať to v práci školy.
1.4. Výrazne posilniť finančné ohodnotenie inovatívnych a iniciatívnych zamestnancov v pomere k ostatným.
1.5. Pokračovať v inováciách foriem a metód práce v škole, pokračovať v CLIL v projekte a rozvoji životných zručností.
1.6. Zisťovať kvalitu vzdelávacích výsledkov pomocou externých meraní.

Komentár: V súčasnosti škola nemá zavedený systém riadenia kvality, k jeho zavedeniu bude treba zapojiť externú firmu, ktorá má na to licenciu, realizácia je možná aj prostredníctvom zadania pre študentov managementu, ktorí by mohli minimálne analýzu realizovať v rámci diplomovej práce. Škola momentálne robí každoročne vlastnú autoevalváciu prostredníctvom dotazníkov tak pre učiteľov, žiakov ako aj rodičov. Na základe zistení robí opatrenia. Pomocou stanovených cieľov 1.2 a 1.3 chceme zabezpečiť systematický a neustály proces získavania spätnej väzby a následného zlepšovania. Ostatné ciele majú špecifikovať naše dôrazy a naznačiť možné cesty zlepšovania.

2. Rast žiaka

Ciele:
1. Chceme vybudovať vnútroškolský systém, ktorý bude zameraný na neustále zlepšovanie a rast žiaka, dieťaťa a študenta a jeho plnú podporu. Chceme vytvoriť žiakovi podmienky tak, aby mohol rozvíjať svoj potenciál v plnej miere: bol charakterný, gramotný, tvorivý, vedel kriticky myslieť, naštartoval sa u neho proces snahy o neustále zlepšovanie a celoživotného učenia sa.
1.1. Vytvoriť systém dôslednej diagnostiky žiakov: vstupnej ako aj priebežnej. Súčasťou systému by mal byť funkčný systém zaznamenávania informácií o žiakovi.
1.2. Vyškoliť zamestnancov v metódach a formách diagnostikovania žiakov.
1.3. Vyškoliť zamestnancov v rozpoznávaní štýlov učenia a následného uplatnenia v školskej praxi.
1.4. Naďalej udržať miesto špeciálneho pedagóga, školského psychológa a zaviesť v prípade potreby asistentov učiteľa.
1.5. Vytvoriť podporu pre všetkých žiakov, najmä však na obidvoch stranách spektra: najlepších ako aj žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom individuálneho prístupu, doučovania, vyššej mieri zapojenia sa do súťaží.
1.6. V metódach a formách práce so žiakmi klásť dôraz a zvýšiť výskyt: aktívneho učenia sa žiakov, projektovej práce, prácu prostredníctvom workshopov, prezentácie sa žiakov na verejnosti, autentického učenia.

Komentár: K tomu, aby bola daná šanca každému žiakovi na rast, na rozvoj a naplnenie jeho potenciálu je potrebná dôsledná a systematická diagnostika žiaka (1.1 -1.3.), ktorá je momentálne skôr sporadická a skôr sa vyskytuje pri žiakoch individuálne začlenených. Ďalej je potrebná podpora pomocou odborného personálu (1.4.) a v zmena metód a foriem (1.6.).

Tri zážitky

V židovskej tradícii bol prvý deň chlapcov v cheder (židovská náboženská škola) radostnou udalosťou. Celá rodina sa slávnostne obliekla a sprevádzala chlapca do školy. Chlapci dostali zjesť chlieb v tvare prvého písmena alef, ktorý bol namočený do medu. Malo to symbolizovať sladkosť učenia, učenie sa malo stať hlboko zakorenené, malo byť pre nich zážitkom, malo byť hlboko zakódované do ich limbického systému.
Ak hovoríme o zážitku, nezabúdame na vzdelanie alebo rozvoj kľúčových kompetencií či získavanie informácií nevyhnutných pre budúcnosť žiakov, naopak, tvrdíme, že toto musia žiaci zažiť, zakúsiť, vyskúšať tak, aby u nich došlo k zvnútorneniu. Zážitok v našom ponímaní sa dostaví vtedy, ak žiak bude mať radosť z poznávania, procesu učenia sa, z rastu, z výsledku ale aj z úspechu. Pochopenie, tvorenie, poznávanie, hodnotenie, diskusia, čítanie, písanie, riešenie problémov musí byť zážitok. Hovoríme o vzdelávaní, ktoré je zážitkom, t.j. také ktoré zažije nie iba vychodí školu.

1. Kresťanský zážitok

Ciele:
1. Chceme, aby žiaci zažili stretnutie s Božím slovom, s kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru a to nie iba prostredníctvom slova, ale chceme, aby sa slovo dotýkalo celej osobnosti: citu, rozumu, inšpirovalo k tvorbe a aktivite, formovalo hodnotový rámec a postoje a to prostredníctvom aktívnej účasti žiakov.
1.1. Rozvinúť koncept školských bohoslužieb ako tvorivý zážitok zo spoločnej oslavy Boha prostredníctvom aktívnej účasti žiakov v spevokole, kapele, divadle a iných tvorivých počinoch.
1.2. Pokračovať v ranných stíšeniach, aktualizovať prístup a vedenie stíšení pre jednotlivé stupne.
1.3. V prezentácii školy, vo vnútri aj navonok, prezentovať viacej, že škola je evanjelická.
1.4. Zvýšiť priestor na kresťanskú tvorbu žiakov tak písmom ako aj obrazom v školskom časopise a pravidelne do neho prispievať.
1.5. Zvýšiť angažovanosť žiakov v biblických olympiádach, zaviesť školské kolo biblickej olympiády alebo celoročnú súťaž, ktorá by mohla byť zameraná na vedomosti, zručnosti, prezentáciu žiackej tvorby v oblasti biblického štúdia.
1.6. Na hodinách náboženstva zvýšiť výskyt a podporovať tvorivosť, kritické myslenie a vytvárať priestor pre vyššie kognitívne procesy napr.: vo vyšších ročníkoch zaviesť biblické čítanie ako intenzívnu prácu s biblickým textom, čítanie, vyhľadávanie, porovnávanie, analýzu textu a prezentáciu výstupov.
1.7. Učitelia budú naďalej pokračovať v biblickom vzdelávaní.

2. Akademický zážitok

Ciele:
1. Chceme, aby každý žiak zažil, že to, čo sa učí má význam, zažije pozitívny zážitok z učenia sa a poznávania, z komunikácie. Chceme, aby zažil vzdelávanie, ktoré je primerane náročné s vysokým akademickým štandardom a posúva ho k naplneniu jeho potenciálu.
1.1. Na 2. stupni ZŠ zvýšiť integráciu predmetov prostredníctvom jednotiacich tém, najmä v prírodovedných predmetoch, s dorazom na komunikačnú a prezentačnú funkciu jazyka.
1.2. Zvýšiť prispievanie žiakov 2. stupňa do školského časopisu a zlepšiť ich prezentačné schopnosti. Na slovenskom jazyku podporovať u žiakov tvorivé písanie.
1.3. Naďalej pokračovať v používaní metódy CLIL, pričom zvýšiť dôraz komunikačnej úlohy, nielen poznávacej funkcie jazyka a to aj pomocou medzinárodných projektov.
1.4. Zvýšiť motiváciu žiakov prostredníctvom: užšej spolupráce školy a okolia, pozývať viac ľudí z mimoškolského prostredia na besedy, prednášky, workshopy, zapájať žiakov do vzdelávacích aktivít aj mimo školy (návšteva knižníc, divadla, múzeí atď.).
1.5. Pokračovať v budovaní knižnice ako prostredia na samovzdelávanie sa žiakov. Otvoriť knižnicu pre žiakov a vytvoriť v nej priestor, kde by mohli voľne chodiť popoludní a pracovať na projektoch, domácich úlohách a pod.
1.6. Vytvoriť model škôl v prírode, ktoré by boli rôzne tematicky zamerané v jednotlivých ročníkoch. Spolupracovať v tomto s fakultami vysokých škôl.
1.7. Otvoriť školu aj popoludní pre vlastnú tvorivú prácu žiakov: používanie školského laboratória, športovísk, pripojenia na internet, programového vybavenia, školských dielní. Vytvoriť model, ktorý by zabezpečil prístupnosť žiakov a ich bezpečnosť.
1.8. Učitelia prejdú vzdelávaním, v ktorom sa naučia dávať spätnú väzbu, pozitívne oceňovať, riešiť konflikty a naučia sa spôsobom motivácie žiakov na rôznych stupňoch vzdelávania.
1.9. Učitelia budú naďalej pokračovať vo vzdelávaní sa v anglickom jazyku.

3. Zážitok spoločenstva

Vychádzame z hodnôt, ktoré škola prezentuje od svojho vzniku, t.j.

Ciele:
1. Chceme, aby žiaci nemysleli len na seba, ale aj na iných, aby vedeli a zakúsili, že tu nie sú len sami, ale sú súčasťou širšieho spoločenstva, tak školského, cirkevného ako aj občianskeho.
1.1. Učitelia prejdú vzdelávaním rozvoja životných zručností, životné zručnosti budú zavádzané a rozvíjané vo všetkých ročníkoch.
1.2. Budeme pokračovať v sociálnych projektoch, pričom zvýšime iniciatívu žiakov a samostatnosť pri týchto projektoch, ktorá by mala byť priamo úmerná výške ročníka.
1.3. Zvýšime frekvenciu tímovej a skupinovej práce, tak medzi učiteľmi ako aj medzi žiakmi na hodinách ako aj v mimoškolskej činnosti, pričom budeme podporovať neformálne skupiny žiakov podľa ich záujmu.
1.4. S výškou ročníka zvýšiť aj presah spoločných aktivít CZ ECAV v Martine a školy, školy a mesta Martin.
1.5. Vytvoríme projekt spolupráce vyšších a nižších ročníkov, napr. formou doučovania mladších žiakov staršími, výpomoc študentov gymnázia škôlke.
1.6. Vytvoríme priestor pre dobrovoľníctvo v škole, tak žiakov ako aj rodičov.

Štyri stupne

Ciele:
1. Do troch rokov vybudovať spojenú školu: MŠ + ZŠ + bilingválne gymnázium.
1.1. Do augusta 2012 prejsť zmenou zriaďovateľa z CZ ECAV v Martine v prípade MŠ a Biblickej školy v prípade EZSMT na jedného zriaďovateľa t.j. na biskupský úrad VD ECAV.
1.2. Pri financovaní naďalej spolupracovať s Biblickou školou, Nadáciou kresťanského vzdelávania a CZ ECAV v Martine.
1.3. Do decembra 2011 zriadiť MŠ ako súčasť CZ ECAV bez právnej subjektivity.
1.4. V septembri 2012 otvoriť MŠ.
1.5. V septembri 2013 otvoriť gymnázium s jedným, prvým ročníkom, dvomi triedami pričom prijímačky na gymnázium by sa robili prednostne z 8. a 9. ročníka žiakov EZSMT.

Komentár: K dnešnému dňu je Evanjelická MŠ a gymnázium zaradené do siete, nie sú funkčné, nie sú zriadené. Podľa predbežnej dohody BSMT, VD ECAV a CZ ECAV v Martine by malo prebehnúť zlúčenie všetkých subjektov do jedného, pričom zriaďovateľom nového subjektu – spojenej školy bude biskupský úrad VD ECAV. Výhodou spojenej školy je najmä: jedno vedenie, jedno administratívne centrum, možnosť jednotne pristupovať k žiakom a príležitosť pre žiakov plynule pokračovať od MŠ až po maturitu na evanjelickej škole. Zároveň jedna škola zabezpečí následnosť vo vzdelávaní a výchove a očakávame zároveň synergický efekt a podporu jednotlivých stupňov vzdelávania cez rôzne spoločné projekty a aktivity.
Na takúto transformáciu je potrebné zabezpečiť (ďalšie špecifické ciele, ktoré sú v dokumente ďalej rozpracované): Propagácia jednotlivých stupňov vzdelávania najmä novovznikajúcich: MŠ a gymnázia, rebranting novej školy, výber zamestnancov, výber zamestnancov do riadiacich pozícií, financovania štartu a rozvoja školy.

Päť dôležitých P

Ciele:
1. Zabezpečiť nábor a výber kvalifikovaných a kompetentných učiteľov s vhodnou profiláciou pre evanjelickú školu, pre jednotlivé stupne vzdelávania spojenej školy v spolupráci so zriaďovateľom a Biblickou školou v Martine. Spolupracovať pri výbere zamestnancov s pedagogickými fakultami.
2. Uskutočniť vzdelávanie zamestnancov:
2.1. Vyškoliť zamestnancov v metódach a formách diagnostikovania žiakov.
2.2. Vyškoliť zamestnancov v rozpoznávaní štýlov učenia a následného uplatnenia v školskej praxi.
2.3. Učitelia budú naďalej pokračovať v biblickom vzdelávaní.
2.4. Učitelia prejdú vzdelávaním, v ktorom sa naučia dávať spätnú väzbu, pozitívne oceňovať, riešiť konflikty a naučia sa spôsobom motivácie žiakov na rôznych stupňoch vzdelávania.Učitelia prejdú vzdelávaním, v ktorom sa naučia dávať spätnú väzbu, pozitívne oceňovať, riešiť konflikty a spôsobom motivácie žiakov na rôznych stupňoch vzdelávania.
2.5. Učitelia budú naďalej pokračovať vo vzdelávaní sa v anglickom jazyku.
2.6. Učitelia prejdú vzdelávaním rozvoja životných zručností, životné zručnosti budú zavádzané a rozvíjané vo všetkých ročníkoch.
3. Získať pre školu školského spirituála na celý úväzok.
4. Naďalej udržať miesto špeciálneho pedagóga, školského psychológa a zaviesť v prípade potreby asistentov učiteľa.
5. Výrazne posilniť finančné ohodnotenie inovatívnych a iniciatívnych zamestnancov v pomere k ostatným.