Škôlka – čo ponúkame

Nielen priestranný trávnatý dvor, ale aj vnútorné priestory poskytujú útulné a príjemné prostredie. Estetická výzdoba triedy a ostatných priestorov odráža tvorivosť a originalitu učiteliek.

Informačné tabule v šatniach a vonkajších priestoroch slúžia na pravidelné informovanie o dianí v materskej škole. Nezabúdame ani na priame odovzdávanie informácií rodičom pri osobných konzultáciách v priestoroch materskej školy.
Svojím prístupom k deťom a rodičom sa snažíme budovať priateľskú atmosféru medzi deťmi a učiteľkami, medzi učiteľkami a rodičmi, medzi všetkými zamestnancami v materskej škole navzájom. Prispievajú k tomu spoločné aktivity materskej školy a rodiny. O ich organizácii informujú vývesné tabule a internetová stránka.

Rozvoj jednotlivých kompetencií detí budeme aj naďalej rozvíjať rôznymi prístupnými formami a spôsobmi, pričom kladieme dôraz na rozvoj duchovnej stránky detí a rozvoj jazykových kompetencií tak v materinskom ako aj anglickom jazyku.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sú deti vedené ku kresťanským hodnotám. Rozvoj osobnosti a formovanie charakteru doplňuje dôraz na kresťanské hodnoty, biblické vzdelávanie (tvorivé uchopenie biblických príbehov a právd) a modelovanie kresťanských hodnôt cez láskavý prístup pedagógov.

Deti našej materskej školy zažijú plné rozvinutie svojho potenciálu – radosť z vlastného napredovania vo všetkých smeroch. Získajú zážitok z tvorivého poznávania Boha a Biblie, zažijú dobré spoločenstvo medzi sebou a v širšej komunite školy

Medzi hlavné priority školy patrí:

 • kontinuita vo vzdelávaní a všestranný rozvoj dieťaťa
 • dôsledná predškolská príprava zameraná na pokračovanie na Evanjelickej základnej škole
 • hra ako základný prostriedok všestranného rozvoja dieťaťa spojená s pozitívnym posilňovaním
 • moderné a kreatívne pedagogické metódy
 • pravidelná spolupráca a komunikácia s rodičmi
 • všestranné aktivity – tvorivá dramatika, grafomotorika, hudobná, výtvarná a pohybová výchova, divadlo a návšteva knižnice podporujúce
 • všestranný rozvoj detí
 • podnetné prostredie s rodinnou atmosférou, moderné vybavenie, detské ihrisko a vlastná jedáleň
 • výchova ku kresťanským hodnotám zážitkom
 • rozvoj osobnosti a formovanie charakteru
 • dôraz na kresťanské hodnoty a vysoký morálny profil
 • modelovanie kresťanských hodnôt cez láskavý prístup a zážitok s dôrazom na celostný prístup
 • biblické vzdelávanie – tvorivé uchopenie biblických príbehov a právd
 • angličtina zážitkovou metódou
 • dynamická a každodenná výučba hravou a prirodzenou formou
 • dôraz na výber kvalitných pedagógov a ich zapojenie do edukačných aktivít