Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine

 

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

 

Zápis do 1. ročníka EZŠ sa uskutoční prezenčne v dňoch 5. apríla až 7. apríla 2022 v Biblickej škole (M. R. Štefánika 17) od 13:30 do 16:00 hod.

 

Na zápis je potrebné priniesť si so sebou:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu (potrebná je účasť obidvoch zákonných zástupcov)
 • rodný list dieťaťa

Prihlášku a osobný dotazník dieťaťa je potrebné vyplniť do pondelka 28.3.2022.

 

Pozvánku s presným dátumom a časom zápisu Vám zašleme na Vašu mailovú adresu.

 

Ponúkame Vám niekoľko možností, ako nám môžete odoslať potrebné údaje.
Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-zs@essmt.sk,
alebo telefonicky: 0911 209 083 (p. Račeková)

 

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 28. 3. 2022:
prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY (prihláška je už DEAKTIVOVANÁ).

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 2. Foto alebo scan (jpg, pdf) VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ak bola depistáž v MŠ realizovaná a Vaše dieťa sa jej zúčastnilo.

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 28. 3. 2022:

Nižšie uvedené dokumenty vyplňte a zašliete nám ich
na e-mailovú adresu:
zapis-zs@essmt.sk
alebo
na adresu školy: Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnená PRIHLÁŠKA.
 2. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 3. Foto alebo scan (jpg, pdf) RODNÉHO LISTU dieťaťa
 4. Foto alebo scan (jpg, pdf) VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ak bola depistáž v MŠ realizovaná a Vaše dieťa sa jej zúčastnilo.

 

Priebeh a podmienky zápisu

  1. Vyplňte prihlášku so všetkými prílohami.
  2. Zápis sa uskutoční prezenčne.
  3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční v deň zápisu.
  4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2022.
  5. Ak dieťa, ktoré dovŕši k 31.8.2022 šesť rokov veku nedosiahne školskú spôsobilosť a na základe rozhodnutia riaditeľa príslušnej materskej školy pokračuje vo vzdelávaní v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť písomne základnej škole.
  6. Taktiež riaditeľ základnej školy môže odporučiť zákonnému zástupcovi, aby takéto dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. V oboch prípadoch je potrebný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu.
  7. V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: cpppapmartin@gaya.sk alebo telefonicky: 043/4239 111 alebo 043/430 20 20
  8. Oznámenie o odklade vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.
  9. Predčasné zaškolenie žiakov: Na základné vzdelávanie je možné prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
  10. Žiadosť o predčasné zaškolenie vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.