Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.
Zápis do 1. ročníka EZŠ sa uskutoční bez prítomnosti detí a zákonných zástupcov.

Ponúkame Vám niekoľko možností, ako nám môžete odoslať potrebné údaje.

Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-zs@essmt.sk,
alebo telefonicky: 
0911 209 083 (p. Račeková)

 

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 17. 4. 2020:
prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY.

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 2. Vyplnená POSUDZOVACIA ŠKÁLA ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI – vyplní pani učiteľka MŠ, ktorú dieťa navštevuje.
 3. Foto alebo scan (jpg, pdf) vypísaného grafomotorického pracovného listu – ČIAPKA.
 4. Foto alebo scan (jpg, pdf) VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ktoré v MŠ realizovalo CPPPaP, ak ste s depistážou súhlasili.
 5. Foto alebo scan (jpg, pdf) DETSKEJ KRESBY ĽUDSKEJ POSTAVY (maminy, ocina alebo seba) na formát A4. Ak sa dieťa vie podpísať, podpíše sa pod kresbu.

Prosíme Vás o zaslanie potrebných vyplnených dokumentov do 17. 4. 2020:

Nižšie uvedené dokumenty vyplňte a zašliete nám ich
na e-mailovú adresu:
zapis-zs@essmt.sk
alebo
na adresu školy: Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

ZOZNAM POTREBNÝCH DOKUMENTOV

 

 1. Vyplnená PRIHLÁŠKA.
 2. Vyplnený OSOBNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA.
 3. Vyplnená POSUDZOVACIA ŠKÁLA ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI – vyplní pani učiteľka MŠ, ktorú dieťa navštevuje.
 4. Foto alebo scan (jpg, pdf) vypísaného grafomotorického pracovného listu – ČIAPKA.
 5. Foto alebo scan (jpg, pdf) RODNÉHO LISTU dieťaťa
 6. Foto alebo scan (jpg, pdf) VÝSLEDKOV DEPISTÁŽE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI, ktoré v MŠ realizovalo CPPPaP, ak ste s depistážou súhlasili.
 7. Foto alebo scan (jpg, pdf) DETSKEJ KRESBY ĽUDSKEJ POSTAVY (maminy, ocina alebo seba) na formát A4. Ak sa dieťa vie podpísať, podpíše sa pod kresbu.

Priebeh a podmienky zápisu

 1. Vyplňte prihlášku so všetkými prílohami.
 2. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti rodičov a detí. V prípade potreby (nie nevyhnutne) budeme kontaktovať rodičov na online rozhovor, ktorý sa uskutoční v termíne do 24. 4. 2020 za účasti dieťaťa.
 3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 4. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
 5. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • Žiadosť o odklad vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.
  • V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: cpppapmartin@gaya.sk alebo telefonicky: 043/4239 111
 6. Predčasné zaškolenie žiakov: Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne. Žiadosť o predčasné zaškolenie vyjadrí zákonný zástupca v poznámke prihlasovacieho formulára.