Gymnázium – profil absolventa

  • Absolvent našej školy je vzdelaný človek s primerane vysokým akademickým poznaním, ktoré mu otvára podmienky pre úspešné štúdium na slovenskej ako aj zahraničnej vysokej škole.
  • Poznanie je pre neho tvorivý, kritický, aktívny proces a uvedomuje si jeho hodnotu.
  • Poctivosť, charakternosť a čestnosť sú hodnoty, ktoré vyznáva.
  • Absolvent našej školy si je vedomý svojho potenciálu a talentu, je schopný sebareflexie a robí všetko preto, aby naplnil svoj potenciál v službe iným.
  • Absolvent našej školy si je vedomý, že je súčasťou širšieho spoločenstva, tak školského, cirkevného ako aj občianskeho a preberá zaň zodpovednosť.
  • Kresťanské hodnoty, viera a tradícia ho vedú k tvorbe a aktivite, formujú jeho hodnotový rámec, postoje k životu a vedú ho k rešpektu iných.
  • Úroveň druhého vyučovacieho jazyka C1 (bilingválne predmety) a cudzieho jazyka na úrovni B1

Profil absolventa našej školy je v súlade s profilom absolventa podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

Školský učebný plán