Gymnázium – zameranie školy

Evanjelické gymnázium poskytuje 5-ročné všeobecné vzdelanie gymnaziálneho typu, pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium na Slovensku aj v zahraničí. Je to bilingválne gymnázium anglicko-slovenské, čo znamená, že anglický jazyk je druhým vyučovacím a zároveň komunikačným jazykom. Počas štúdia je žiak pripravovaný na zvládnutie maturitnej skúšky v slovenskom aj v anglickom jazyku. Žiak maturuje povinne z anglického jazyka a aspoň z jedného z voliteľných predmetov v anglickom jazyku. Žiak môže na požiadanie vykonať spolu s maturitnou skúškou aj štátnu jazykovú skúšku všeobecnú alebo odbornú.

Cieľom výučby anglického jazyka je dosiahnuť úroveň C1 Európskeho referenčného rámca, ktorá je označovaná ako „Skúsený používateľ jazyka“ a pripraviť žiakov na maturitnú skúšku, všeobecnú a odbornú štátnu jazykovú skúšku a/alebo iný medzinárodne uznávaný jazykový certifikát na úrovni C1-C2.

Žiak na úrovni C1 má mať schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

 Cieľom výučby anglického jazyka v 1. ročníku je intenzívna jazyková príprava,  rozvoj základných jazykových zručností (čítanie a počúvanie s porozumením, písanie a rozprávanie), úvod do štúdia literatúry a správne používanie gramatických štruktúr.

V 2. až 5. ročníku žiaci využívajú jazyk ako prostriedok komunikácie pri štúdiu odborných predmetov, rozširujú si svoje vedomosti z oblasti britskej a americkej literatúry a histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín.

Sociálny projekt od 1. ročníka

Našim cieľom je rozvíjať v žiakoch sociálne cítenie prostredníctvom aktívnej účasti na projektoch, ktoré sú prospešné širšej komunite, v ktorej žijú. Chceme žiakov viesť k terénnej dobročinnej službe a k zručnosti vytvárať projekty a hľadať zdroje – personálne, finančné, a materiálne – na ich realizáciu.

Maturitná skúška zo slovenského jazyka v 4. ročníku. 

Od 2. ročníka – druhý cudzí jazyk–FRJ, ŠPJ, NEJ, RUJ.

Od 2. ročníka vyučovanie humanitných a prírodovedných predmetov bilingválne, potom aj maturitná skúška sa koná bilingválne a súčasne je možnosť získať odbornú štátnicu z anglického jazyku na úrovni C 1.

V 3. až 5. ročníku voliteľný predmet v rámci podpory podnikateľského vzdelávania Aplikovaná ekonómia prostredníctvom prepracovaných učebných osnov Junior Achievement.