Kariérové poradenstvo ZŠ

Úlohy kariérového poradcu:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií a poradenstva rodičom a  žiakom 9., 8. a 5. ročníkov ohľadne možnosti štúdia na stredných školách
 • pravidelná práca s programom Proforient, sledovanie harmonogramu zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre daný školský rok
 • spolupráca s predstaviteľmi stredných škôl a pracovníkmi firiem ohľadne možností štúdia na danej škole i o možnostiach duálneho vzdelávania
 • zabezpečovanie materiálov a pomôcok k profesijnej orientácii
 • odoslanie prihlášok žiakov 9., 8., a 5. ročníkov na stredné školy a osemročné gymnáziá
 • spracovanie prehľadu o rozmiestnení žiakov
 • upozorňovanie žiakov 9. ročníka na Celoslovenského testovania deviatakov (TESTOVANIE 9), ktorého výsledky sú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné školy
 • účasť na stretnutiach výchovných a kariérnych poradcov CPPPaP v Martine, ktoré poskytuje poradenstvo rodičom nerozhodným pri výbere stredných škôl alebo v iných súvislostiach
 • zúčastňovať sa odborných školení a seminároov pre kariérových poradcov
 • vzdelávanie sa v oblasti kariérového poradenstva

 • do 20. 3. 2024 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na školy s talentovými prijímacími skúškami (bilinguálne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium, umelecké školy...), netalentovými odbormi a 8-ročné gymnáziá
 • do 20. 3. 2024 – ZŠ skontroluje a odošle prihlášky na stredné školy
 • 20. 3. 2024– Testovanie 9
 • 1. kolo prijímacích skúšok:
  • 1. termín:
   29.4.2024 - pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

2.5.2024 - pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (vrátane 8-ročných gymnázií)

  • 2. termín:
   9.5.2024 - pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

6.5.2024 - pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (vrátane 8-ročných gymnázií)

 • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
 • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
 • Od 05. 2024 - odvolávacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok
 • do 6.2024 – zverejnenie 2. kola prijímacích skúšok SŠ
 • 2. kolo prijímacích skúšok - 18. 6. 2024

Prijímacie konessanie na SŠ v šk. roku 2023/24

Zákonný zástupca vypĺňa 1 prihlášku, v ktorej podľa záujmu vyplní 2 „netalentové odbory“ a 2 „talentové odbory“ (max. 4 školy), žiaci 8-ročníka vypľňajú max. 2 odbory na bilingválne školy

Postup podávania prihlášok:

 1. Zákonný zástupca vypĺňa 1 prihlášku
 2. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 3. Termín na odoslanie prihlášky je do 20. marca
 4. Ak ide o športovú školu, je nutné poslať čo najskôr (overovanie športového výkonu 21. marec – 14. apríl)

Prihlášku možno podať elektronicky - bez podpisu žiaka a zákonných zástupcov alebo v listinnej podobe s podpismi zákonných zástupcov a žiakov.

Na našej škole využijeme elektronickú formu cez Edupage.

Elektronická forma podávania prihlášok

 • zákonný zástupca podáva prihlášku cez Edupage – podľa tohto postupu:
  https://help.edupage.org/sk/u646?fbclid=IwAR1zWfpnXQhqUNp695x-iKTeMOIcJ3l_qOIXBUoqZKhPG5amKuXnmUch8d8
 • Vyplnenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom edupage najneskôr do 15. marca základnej škole na potvrdenie hodnotenia,
  • Súčasťou prihlášky sú zoskenované prílohy:
   • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti v pripade odborov: 2176 H mechanik banských prevádzok - 2275 H hutník - 2285 H zlievač - 2262 K hutník operátor - 2364 H strojný mechanik - 2433 H obrábač kovov - 2738 H operátor sklárskej výroby - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3672 H kamenár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár ,všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách - 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku + športové školy
   • diplomy zo súťaží, ktoré daná stredná škola akceptuje
 • ZŠ prihlášku potvrdí
 • Školský informačný systém prihlášku odošle všetkým školám, ktoré sú na nej uvedené do 20. marca

Prijímacie skúšky termíny

 • 1. termín
  • „Netalentové“ 2.5. - 3.5.2024 / vrátane 8-ročných gymnázií/
  • „Talentové“ 26.4. - 30.4.2024
 • 2. termín
  • „Netalentové“ 6.5. - 7.5.2024
  • „Talentové“ 9.5. - 13.5.2024

Prijímacie skúšky a zverejnenie zoznamu uchádzačov

 • Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom konania.
 • Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. 5. 2024
 • Zákonný zástupca najneskôr 25. 5. 2024 písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie
 • Zákonný zástupca sa môže odvolať do 5 dní od doručenia rozhodnutia

2. kolo prijímacích skúšok - pre nenaplnený počet miest pre žiakov

 • SŠ - rozhodnutie o konaní zverejní do 6. 6. 2024
 • Prijímacia skúška sa koná 18.6. 2024

Duálne vzdelávanie v konkrétnych odboroch na SŠ:

 • Zákonný zástupca podáva samostatne prihlášku – priamo firme, ktorá spolupracuje s danou SŠ – informácie má SŠ priamo na svojej web stránke – termín: február – marec
 • Firma urobí pohovor so žiakmi, ktorí majú záujem študovať v duálnom systéme ešte pred prijímacími pohovormi na SŠ. V prípade ak firma vystaví potvrdenie o prijatí žiaka, je potrebné doručiť to kariérnemu poradcovi. Potvrdenie sa prikladá k prihláške na SŠ a odosiela spolu.

Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul. J. Lettricha 2
036 01 Martin
https://www.gymlet.sk/

 

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3
036 01 Martin
https://gymmt.sk/

 

Evanjelická spojená škola – Evanjelické gymnázium
M. R. Štefánika 19
036 01 Martin
https://essmt.sk/

 

Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
Ulica M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
https://gymvrutky.edupage.org/

 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
038 52 Sučany
https://gbas.edupage.org/

 

Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
http://www.gymtut.edu.sk/

 

Stredná odborná škola pedagogická
Ul. SNP 5O9/116
O39 01 Turčianske Teplice
https://sosptr.edupage.org/

 

Súkromná spojená škola
Súkromná škola   umeleckého priemyslu
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha 3
036 01 Martin
http://www.ssusmartin.sk/

 

Stredná priemyselná škola technická
Novomeského 5/24
036 36 Martin
https://spsmt.sk/

 

Obchodná akadémia
Bernolákova 2
036 37 Martin
http://www.oamt.eu/

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11
036 80 Martin
https://sosmt.edupage.org/

 

Spojená škola
Ul. Československej armády 24
036 01 Martin
https://ssmt.edupage.org/

 

Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2
036 08 Martin - Priekopa
http://www.sosd.sk/