Kariérové poradenstvo ZŠ

Úlohy kariérového poradcu:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií a poradenstva rodičom a  žiakom 9., 8. a 5. ročníkov ohľadne možnosti štúdia na stredných školách
 • pravidelná práca s programom Proforient, sledovanie harmonogramu zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre daný školský rok
 • spolupráca s predstaviteľmi stredných škôl a pracovníkmi firiem ohľadne možností štúdia na danej škole i o možnostiach duálneho vzdelávania
 • zabezpečovanie materiálov a pomôcok k profesijnej orientácii
 • odoslanie prihlášok žiakov 9., 8., a 5. ročníkov na stredné školy a osemročné gymnáziá
 • spracovanie prehľadu o rozmiestnení žiakov
 • upozorňovanie žiakov 9. ročníka na Celoslovenského testovania deviatakov (TESTOVANIE 9), ktorého výsledky sú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné školy
 • účasť na stretnutiach výchovných a kariérnych poradcov CPPPaP v Martine, ktoré poskytuje poradenstvo rodičom nerozhodným pri výbere stredných škôl alebo v iných súvislostiach
 • zúčastňovať sa odborných školení a seminároov pre kariérových poradcov
 • vzdelávanie sa v oblasti kariérového poradenstva

 • do 1. 2. 2022 – riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria a termíny talentových prijímacích skúšok. Za celé Slovensko zverejní kritéria Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš.
 • do 20. 2. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na školy s talentovými prijímacími skúškami (bilinguálne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium, umelecké školy...) riaditeľovi ZŠ
 • do 28. 2. 2022 – ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými prijímacími skúškami
 • do 31. 3. 2022 - riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria a termíny prijímacích skúšok na netalentové odbory. Za celé Slovensko zverejní kritéria Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš
 • Od 15. 3. – 30. 4. 2022 – talentové skúšky
 • 6.4. a 7.4. 2022– Testovanie 9
 • do 10. 4. 2022 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na stredné školy a 8-ročné gymnáziá riaditeľovi ZŠ
 • do 20. 4. 2022 – ZŠ odošle prihlášky na stredné školy a 8-ročné gymnázia
 • do 30.04.2022 zverejnia SŠ výsledky talentových skúšok
 • 9. 5. 2022 a 15. 5. 2022 – 1. kolo prijímacích skúšok - 1. a 2. termín (vrátane 8-ročných gymnázií)
 • Od 16. 05. 2022 odvolávacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok
 • 18.5. 2022– Testovanie 5
 • do 6.6.2022 – zverejnenie 2.kola prijímacích skúšok SŠ
 • 21. 6. 2022 -2. kolo prijímacích skúšok

 • Prihlášky žiakov na SŠ posiela škola hromadne, poštou - doporučene

Podávanie prihlášok:

   • Prihlášku vypĺňa ZŠ – kariérová poradkyňa.
   • Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje na prihláške.
   • Každý žiak si môže podať najviac 2 prihlášky na 1.kolo prijímacieho konania na SŠ a najviac 2 prihlášky na SŠ, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu (tzv. talentové skúšky).
   • Je potrebné dať potvrdiť na prihlášku o spôsobilosti žiaka na štúdium tiež pediatrovi.

Termín odovzdania podpísaných a potvrdených prihlášok kariérovej poradkyni:
Talentové skúšky: do 20.2.2022
Ostatné študijné a učebné odbory a 8-roč. gymnáziá: do 1.4.2022

 

Termíny a konanie prijímacích skúšok v šk. roku 2021/2022

 1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:
  od 15.3.2022 do 30.4.2022 formou talentových skúšok
 2. Prijímacie pohovory – na SŠ bez overenia talentu alebo nadania

9. mája 2022 – 1. termín 1. kola
12. mája 2022 – 2. termín 1. kola

21. júna 2022 – 2. kolo – len pre žiakov neprijatých ani na odvolanie v 1. kole PS

 
Odvolanie
Odvolanie proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže podať iba rodič (viď. vzor odvolania).

Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul. J. Lettricha 2
036 01 Martin
https://www.gymlet.sk/

 

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3
036 01 Martin
https://gymmt.sk/

 

Evanjelická spojená škola – Evanjelické gymnázium
M. R. Štefánika 19
036 01 Martin
https://essmt.sk/

 

Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
Ulica M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
https://gymvrutky.edupage.org/

 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
038 52 Sučany
https://gbas.edupage.org/

 

Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
http://www.gymtut.edu.sk/

 

Stredná odborná škola pedagogická
Ul. SNP 5O9/116
O39 01 Turčianske Teplice
https://sosptr.edupage.org/

 

Súkromná spojená škola
Súkromná škola   umeleckého priemyslu
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha 3
036 01 Martin
http://www.ssusmartin.sk/

 

Stredná priemyselná škola technická
Novomeského 5/24
036 36 Martin
https://spsmt.sk/

 

Obchodná akadémia
Bernolákova 2
036 37 Martin
http://www.oamt.eu/

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11
036 80 Martin
https://sosmt.edupage.org/

 

Spojená škola
Ul. Československej armády 24
036 01 Martin
https://ssmt.edupage.org/

 

Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2
036 08 Martin - Priekopa
http://www.sosd.sk/