Základná škola – zameranie školy

Škola je zameraná na celostný prístup k žiakovi, kde sa vychádza z pedagogických princípov uvedených v predchádzajúcom paragrafe. Hoci je škola relatívne mladou, hlási sa k najlepšej tradícii evanjelicko-kresťanského vzdelávania, ktorého ovocím boli veľké osobnosti, ktoré mali zásadný vplyv na rozvoj slovenského národa.

 

Náboženstvo integrálnou súčasťou nášho vzdelávacieho programu je náboženstvo a edukácia žiakov v evanjelickom duchu, pričom hlavnými nástrojmi na duchovnú formáciu žiakov okrem hodín náboženstva sú ranné stíšenia, školské bohoslužby a účasť na realizovaní sociálnych projektov.

 

Anglický jazyk – na škole je rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. Dobrými predpokladmi na zvládnutie cudzieho jazyka je okrem kvalifikovanosti učiteľov aj silné medzinárodné zázemie a dobré kontakty najmä v USA, z čoho žiaci profitujú prostredníctvom amerických lektorov, jazykových kurzov a Pen Pal projektov. Prioritou v školy je integrácia predmetov a cudzieho jazyka cez CLIL (Content Language Integrated Learning). Škola sa zapojila do experimentálneho overovania tejto metódy, kde spolupracuje so ŠPÚ. V rámci tohto vzdelávania, sa obsahy rôznych vyučovacích predmetov (matematika, fyzika, zemepis, história, umenie, technické predmety atď.) žiakom sprostredkúvajú cez médium iného než materinského jazyka (najintenzívnejšia je „bilingválna“ forma). Intenzita vyučovania u nás bude rásť s ročníkom.
Posilňovanie mobility a spolupráce v rámci Európy spôsobuje, že znalosť niekoľkých jazykov sa stáva nutnosťou. V rámci Európskej únie existujú rôzne iniciatívy a snahy o implementáciu nových metód vyučovania cudzích jazykov do vzdelávania tak, aby boli naplnené priority a ciele, aby každý občan EÚ ovládal okrem materinského jazyka aj dva cudzie jazyky. CLIL dáva žiakom príležitosť upriamiť pozornosť na určitú vzdelávaciu aktivitu, ktorou nie je samotný jazyk. Poskytuje možnosť učiť sa myslieť v jazyku, nie len učiť sa o jazyku ako hlavnom cieli vzdelávania. Vyučovanie pomocou CLIL umožňuje žiakom: používať cudzí jazyk v zmysluplnej komunikácii (neučia sa jazyk kvôli jazyku, ale aby sa v cudzom jazyku niečo nové dozvedeli a niečo nové povedali), používať cudzí jazyk v prirodzených podmienkach, CLIL umožňuje zapojenie rôznych štýlov učenia sa, čo podporuje rozvoj personálnej a interpersonálnej stránky žiakov, vytvára sa prostredie „priateľské“ voči vyučovaniu cudzích jazykov. Získané jazykové kompetencie dávajú žiakom príležitosť pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce, uľahčuje celoživotnú zamestnanosť.

 

CLIL umožňuje:

  • Prípravu žiakov na život vo viac internacionalizovanej spoločnosti a zabezpečenie ich lepších predpokladov umiestnenia sa na pracovnom trhu (sociálno-ekonomické ciele).
  • Ďalej umožňuje odovzdanie hodnôt tolerancie a rešpektovania iných kultúr pomocoucieľového jazyka CLIL (sociálno-kultúrne ciele);
  • Žiakom rozvíjať svoje: jazykové zručnosti, ktoré zdôrazňujú efektívnu komunikáciu, motiváciu žiakov naučiť sa jazyky ich využívaním na reálne praktické účely (jazykové ciele);
  • Asimiláciu učiva pomocou rôznych inovačných prístupov, stimuluje rozšírenie predmetových znalostí a vzdelávacích schopnosti (vzdelávacie ciele).

K naplneniu týchto cieľov pomáha aj používanie zahraničných metodík a učebných textov v cudzom jazyku. Celostný prístup k žiakom chceme podporiť ďalšími aktivitami a formami práce, kde kladieme dôraz na vytváranie medzipredmetových vzťahov, modulárne vyučovanie, projektové vyučovanie, autentické, kooperatívne učenie a rozvoj životných zručnosti u žiakov.