Prijímačky – gymnázium

 

Dôležité informácie k prijímacím skúškam

 • otvárame dve triedy s počtom 51 žiakov
 • prijímame žiakov končiacich 8.9. ročníkov a kvarty
 • prihlášku podávate elektronicky riaditeľovi strednej školy do 20. 3. 2022
 • žiak sa môže hlásiť až na 4 školy, ako prvú uveďte Evanjelické gymnázium
  • dátum konania:
   1. kolo – 4., 5., 6. máj 2022
   2. kolo – 11., 12., 13. máj 2022
 • písomný test pozostáva z troch častí:
  • zo všeobecných študijných predpokladov (VSP) a všeobecných jazykových schopností (VJS)- 50 min. – 50 bodov
  • zo slovenského jazyka- 30 min. – 30 bodov
  • z matematiky- 60 min. – 40 bodov
 • uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa aspoň 45 bodov, 
  • z prvej časti musí získať aspoň 20 bodov 
  • zo slovenského jazyka aspoň 9 bodov 
  • z matematiky aspoň 12 bodov, 
  • v súčte 2. a 3. časti musí mať minimálne 25 bodov. 
 • do celkového počtu získaných bodov sa zarátava počet získaných bodov 
  • z prijímacej skúšky
  • za umiestnenie v súťažiach 
  • za výchovno-vzdelávacie výsledky
 • uchádzači, ktorí sa nemôžu zúčastniť prijímacej skúšky, sú povinní najneskôr v deň konania prijímacej skúšky predložiť riaditeľovi školy doklad o dôvode neúčasti na prijímacej skúške. 
 • závažné dôvody, ktoré riaditeľ školy uzná:
  • zdravotné dôvody,
  • štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku – potvrdenie školy
   (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku)
  • iné závažné dôvody.
  • prijimacky-gymnazium@essmt.sk
 • Deň otvorených dverí – online – 15.– 16. 2.202217:00
  • pre viac info sledujte www.essmt.sk

 


Niečo o našom gymnáziu

 

 


 


 

 

 

043 324 19 71  0918 112 022  info@essmt.sk  facebook: EGMT  www.essmt.sk