Prijímačky – gymnázium


Výsledky prijímacieho konania na Evanjelickú spojenú školu,
M. R. Štefánika 19, Martin – org. zložka Evanjelické gymnázium, školský rok 2024/2025


Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní, t.j. do 22.5.2024.
EDUID: 100008009

Odbor: 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium

Skratka školy pri podávaní prihlášky: Evan. gymnázium pri ESŠ

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium


 • otvárame dve triedy s počtom 60 žiakov
 • prijímame žiakov končiacich 8.9. ročníkov a kvarty
 • prihlášku podávate elektronicky riaditeľovi strednej školy do 20. 3. 2024
 • žiak sa môže hlásiť až na 4 školy, ako prvú uveďte Evanjelické gymnázium
  • dátum konania:
   1. kolo29. apríla 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2023
   2. kolo9. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. mája 2023
 • písomný test pozostáva z troch častí:
  • zo všeobecných študijných predpokladov (VSP) a všeobecných jazykových schopností (VJS)- 50 min. – 50 bodov
  • zo slovenského jazyka- 40 min. – 40 bodov
  • z matematiky- 50 min. – 50 bodov
 • uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa aspoň 55 bodov, 
  • z prvej časti musí získať aspoň 20 bodov 
  • zo slovenského jazyka aspoň 12 bodov 
  • z matematiky aspoň 15 bodov
  • v súčte 2. a 3. časti musí mať minimálne 32 bodov a to v prípade, že počet uchádzačov bude menší alebo rovný ako 153.
 • uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa aspoň 63 bodov,
  • z prvej časti musí získať aspoň 20 bodov
  • zo slovenského jazyka aspoň 16 bodov
  • z matematiky aspoň 20 bodov
  • v súčte 2. a 3. časti musí mať minimálne 40 bodov, a to v prípade, že počet uchádzačov bude väčší ako 153. 
 • do celkového počtu získaných bodov sa zarátava počet získaných bodov 
  • z prijímacej skúšky
  • za umiestnenie v súťažiach 
  • za výchovno-vzdelávacie výsledky
 • uchádzači, ktorí sa nemôžu zúčastniť prijímacej skúšky, sú povinní najneskôr v deň konania prijímacej skúšky predložiť riaditeľovi školy doklad o dôvode neúčasti na prijímacej skúške. 
 • závažné dôvody, ktoré riaditeľ školy uzná:
  • zdravotné dôvody,
  • štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku – potvrdenie školy
   (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku)
  • iné závažné dôvody.
  • prijimacky-gymnazium@essmt.sk
 • Dni otvorených dverí
  • 12.2. – 16.2.2024
  • Termín spustenia registrácie DOD – 11.12.2024
  • pre viac info sledujte www.essmt.sk
 • Prípravný kurz na prijímacie skúšky
  2.3.2024 – 27.4.2024 (8 sobotňajších stretnutí – 4-krát v marci, 4-krát v apríli)

Možnosti ubytovania:

 • Školský internát Stredná priemyselná škola Martin
  http://internat.spsmt.sk alebo www.spsmt.sk
  Mail: karol.ruzicka@spsmt.sk, Tel.: +421 43 430 20 72
 • Biblická škola, M. R. Štefánika 17, Martin
  Mail: bsmt@bsmt.sk, Tel.: +421 43 324 02 60

Niečo o našom gymnáziu

 


 


 

 

 

043 324 19 71  0918 112 022  info@essmt.sk  facebook: EGMT  www.essmt.sk