Prijímačky – gymnázium

 

FINÁLNE výsledky do 1. ročníka Evanjelického gymnázia v Martine pre školský rok 2020/2021 (po zapracovaní pripomienok)


Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia 7902 J 74 pre školský rok 2020/2021

 

I. Kritéria prijímacieho konania apriebeh prijímacieho konania

  1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
   Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. vprípade žiakov, ktorí sú v ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:
   • Dva povinné predmety:
    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.
      • Slovenský jazyk a literatúra
      • Matematika
   • Profilové predmety :
    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka.
    Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

prvý profilový predmet: anglický jazyk
druhý profilový predmet:
tretí profilový predmet:

   • Doplnkové predmety:
    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka.
    Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

prvý doplnkový predmet: fyzika
druhý doplnkový predmet: chémia
tretí doplnkový predmet: biológia
štvrtý doplnkový predmet: dejepis
piaty doplnkový predmet: geografia

 

 1. PROSPECH
  Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
  Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.
  • Predmetové olympiády a súťaže
   Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom  kole v počte bodov 30 alebo krajskom kole v počte bodov 40, maximálne za 2 rôzne olympiády, teda v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, biblická alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.Uchádzačovi bude pridelených za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach maximálne 80 bodov.
  • Celonárodné amedzinárodné umiestnenia v predmetovej olympiáde
   Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie všeobecnovzdelávacieho charakteru bilingválneho gymnázia – 50 bodov, maximálne za 2 olympiády uvedené v bode 3.1. v 8. ročníku alebo 9. ročníku.Uchádzačovi bude pridelených za úspešnú účasť maximálne 100 bodov.
  • Jedno vlastné kritérium strednej školy

Uchádzači o prijatie absolvujú dňa 20.5.2020 polhodinový online pohovor cez internet s učiteľmi školy podľa pozvánky, ktorú im škola doručí mailom. Alebo môžu absolvovať telefonický pohovor v danom termíne, ak nie je možný online pohovor cez internet.

V prípade, že nie je možné uskutočniť online pohovor alebo telefonický pohovor, škola umožní uchádzačovi prezenčnú formu rozhovoru v dohodnutom termíne do 22.5.2020.

Predmetom online pohovoru bude diskusia k motivačnému listu a k otázkam, ktoré uchádzač o prijatie vypracuje cez online systém našej školy do 18.5.2020. O podrobnostiach budú uchádzači informovaní mailom vo forme pozvánky na pohovor.

Za online pohovor môže uchádzač o prijatie získať 100 bodov.

 

 1. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3.3,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy,

d/ dosiahol väčší počet z určených doplnkových predmetov.

II. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania aprijímanie na štúdium

 1. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa v celkovom súčte minimálne 100 bodov.
 2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy essmt.sk alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania vporadí podľa získaných bodov od najvyššieho po najnižší počet získaných bodov.
 3. Prijatých na štúdium bude prvých 48 uchádzačov oštúdium zoradených podľa získaných bodov, ktorí splnili kritéria prijatia.
 4. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne oprijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
 5. Riaditeľ školy najneskôr do mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
 6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí potvrdenie onastúpení žiaka na štúdium.

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 06. 05. 2020.

 

V Martine 06. 05. 2020 Mgr. Jozef Sopoliga
riediteľ školy