Riaditeľské voľno 8. 1. 2016

Na základe § 150 odsek 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov poskytujem žiakom Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia v Martine dňa 8. 1. 2016 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ