Žiadosti o znížený príspevok

Žiadosti o znížené školné sa predkladajú hospodárke školy osobne v sídle školy alebo poštou najneskôr do 31.7.2017.

Po doručení žiadosti v neskoršom termíne nie je možné žiadosti vyhovieť ani pri splnení podmienok.

Položky tvoriace príjem pre výpočet variantov školného, ktoré je potrebné zdokladovať:

  • Čistý mesačný príjem od 1.1.2017 – 30.6.2017 bez daňového bonusu.
  • Rodinné prídavky na deti.
  • Daňový bonus na deti pracujúcich rodičov.
  • U neúplných rodín rozhodnutie súdu o výške výživného.

Žiadosť o znížený príspevok do EZŠ