Projekt „Školy, ktoré menia svet“ má viesť žiakov k záujmu o spoločnosť

V školskom roku 2017/2018 sa prostredníctvom projektu Školy, ktoré menia svet zameriavame na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia študentov našej školy.

Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na základných  a stredných školách.

Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívnehoa zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extra kurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, občianskej povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom projektu Školy ktoré menia svet, týmto reaguje na narastajúcu potrebu inovácie obsahu aj spôsobu výučby „občianky“ s ohľadom na veľmi rýchlo sa meniaci kontext a formy občianstva na Slovensku aj vo svete. Zároveň upozorňuje, že systémová zmena v tejto oblasti je pre zdravú občiansku spoločnosť a občiansku kultúru na Slovensku nevyhnutná a mala by nastať čo najskôr.

Teoretické vedomosti z oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva, ekonómie, filozofie a religionistiky majú podľa Štátneho vzdelávacieho programu a podľa prapodstaty vyučovacieho predmetu „občianska náuka“ v rozsahu 33 vyučovacích hodín ročne vybudovať na II. stupni základných škôl a na stredných školách u mladých ľudí nielen záujem o spoločenské vedy, ale najmä o spoločenské a politické dianie v ich meste, krajine či bezprostrednom okolí. Nehovoriac o tom, že tento účel neplnili dodnes platné učebnice ani v období ich vydania a neplnia ho ani dnes, keď mládež disponuje najrôznejšími voľne dostupnými zdrojmi informácií a zábavy, ale aj nástrah, zabúda koncept výchovy a vzdelávania k občianstvu dlhodobo ponúkať jednu dôležitú vec – dôvod, prečo by sa mladí ľudia mali angažovať a pocit zmysluplnosti a dôležitosti každého jedného zapáleného mladého človeka, ktorý má chuť a energiu príslovečne „zmeniť svet“ k lepšiemu – nenabádajú teda mladého človeka, aby sa stal zodpovedným občanom, ale aby zvládol teoretické nároky vyučovacieho predmetu. Ide pritom o vzdelávanie budúcich občanov, ktorí budú čoskoro ako dospelí ľudia viesť túto krajinu a ktorí aktuálne preukazujú nezáujem, resp. klesajúci záujem o spoločenské otázky, občiansku kontrolu, solidaritu so slabšími.

katarinaJakubcova

Mgr. Katarína Jakubcová
školský koordinátor projektu “Školy, ktoré menia svet“