Oslava výročia – prosba o pomoc a spoluprácu

Milí rodičia a priatelia školy,

Počas uplynulých rokov sa nám na Evanjelickej spojenej škole s Božou pomocou podarilo zrealizovať množstvo programov, akcií, inovácií a zrekonštruovať budovy, ktoré dnes slúžia viac ako 700 žiakom. Všetky tieto projekty svedčia o Božej láske a starostlivosti. Avšak najväčším svedectvom jeho lásky sú ľudia, cez ktorých cítime Božie požehnanie, či už sú to naši prví absolventi, učitelia ale aj vy rodičia a priatelia školy.

Práve oslavy výročia školy sú priestorom pre uvedomenie si toho, čo sa za ten čas udialo a za čo môžeme byť vďační. Ako som Vás už informoval, program bude nasledovný:

Počas osláv v piatok chceme slávnostne odovzdať vysvedčenia maturantom  a poobede pripravujeme pre Vás kultúrny program – slávnostnú akadémiu, na ktorú ste srdečne pozvaní.

sobotu strávime spolu pekný, neformálny deň s atrakciami a programom pre celé rodiny. Večer budeme spolu s hosťami spomínať na pekné chvíle pri budovaní školy.

nedeľu ukončíme oslavy spoločnými open-air službami Božími.

Nielen počas týchto troch dní, ale aj týždeň pred a týždeň po oslavách tu budeme mať viac ako 150 hostí zo zahraničia a rátame s ďalšími cca 150 hosťami z domova počas samotných osláv. Plánujeme vydať Almanach s krátkou históriou škôl a fotodokumentáciou, ktorá poukazuje nielen na významné udalosti, ale v ktorej sú zachytení všetci učitelia a žiaci školy (k tomu však potrebujeme aj Váš písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, ktorý Vám zašleme prostredníctvom triednych učiteľov). Tento Almanach chceme pripraviť nielen pre hostí, ale chceme, aby sa dostal do všetkých rodín žiakov našej školy.

Aby sme mohli zrealizovať všetky spomínané aktivity, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc a spoluprácu. Ak viete prispieť akýmkoľvek spôsobom, či už finančne alebo osobne, budeme veľmi vďační. Potrebujeme vykryť náklady spojené s technickým zabezpečením akcie, ako napr.:

–          propagačné a informačné materiály,

–          reprezentatívne predmety a slávnostná recepcia pre hostí,

–          technické zabezpečenie akcie (veľkokapacitný stan, ozvučenie),

–          tlač Almanachu,

–          občerstvenie a atrakcie na Deň detí, a pod.

Teším sa na spoluprácu pri príprave našich spoločných osláv a zároveň poďakovať všetkým, ktorí už tak urobili.

 S pozdravom,

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ ESŠ

V prípade záujmu podporiť realizáciu osláv finančne, môžete tak urobiť  prostredníctvom darcovského portálu DARUJME.sk alebo osobne prostredníctvom darovacej zmluvy s Nadáciou kresťanského vzdelávania, kde je kontaktnou osobou Mgr. Dušan Haško /dusan.hasko@cce.sk, mob: 0915 896 884/, alebo darovaním priamo škole, kontaktovať môžete priamo riaditeľ Jozefa Sopoligu /jozef.sopoliga@essmt.sk, mob.: 0905517181/.

V prípade záujmu podporiť realizáciu osláv materiálne, technicky, prípadne osobnou aktívnou pomocou, kontaktujte prosím kolegu Mgr. Tomáša Gulána  /tomas.gulan@essmt.sk, mob. 0907 448 762/; prípadne svojho triedneho dôverníka ZRPŠ, alebo aj triedneho učiteľa.