Príspevok na dopravu pre žiakov základnej školy

 1. V zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
  a školských zariadení v znení neskorších predpisov, § 4aa Príspevok na dopravu, uhrádza
  škola zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého
  pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej
  autobusovej doprave.
 2. Príspevok na dopravu pre žiaka základnej školy môže byť priznaný len za podmienky,
  ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola.
 3. Dennými cestovnými nákladmi je výška najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného
  pri pravidelnej autobusovej doprave.
 4. Cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť sa
  preukazujú cestovnými lístkami. Cestovné lístky predkladá zákonný zástupca žiaka, ktorého
  dieťa má možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom.
 5. Cestovné náklady nepredkladá zákonný zástupca žiaka, ktorý má možnosť dochádzať
  do školy len autobusom a taktiež, ktorého zdravotný stav neumožňuje jeho prepravu
  hromadnou dopravou. V prípade uvedeného zdravotného stavu predkladá zákonný zástupca
  žiaka potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje
  všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.
 6. Výška príspevku na dopravu na žiaka na kalendárny rok sa určí ako súčin denných
  cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti žiaka v škole.
 7. Zákonný zástupca žiaka uplatní nárok na príspevok na dopravu len v prípade, ak
  v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola.
 8. Zákonný zástupca žiaka uplatní nárok na príspevok osobitnou žiadosťou v termíne
  najneskôr do 9. 9. a predloží cestovné lístky podľa bodu 3 a 4 tohto článku.

Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné