Stanovisko Evanjelickej spojenej školy k Škole intuície

Evanjelickej spojenej škole v Martine záleží na raste osobnosti a rozvoji talentov žiakov. Uvedomujeme si, že žiaci prichádzajú do kontaktu s mnohými mimoškolskými ponukami na ďalšie vzdelávanie a rozvoj a je slobodným rozhodnutím rodičov a žiakov, ktorým venujú svoj čas, energiu a prostriedky. Na základe zodpovedného prieskumu vieme, že nie všetky ponuky sú pre vyššie menované ciele vhodné, pretože vychádzajú z filozofií, ktoré nie sú v súlade s hodnotami výchovno-vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy a môžu ohrozovať zdravý duševný a duchovný rast jednotlivca. V ostatnom čase sme sa stretli so Školou intuície, ktorú niektorí žiaci navštevujú.

V tejto veci preberáme stanovisko Centra prevencie v oblasti siekt v Banskej Bystrici – Integra a súhlasíme s ním.

Za Evanjelickú spojenú školu
Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ
ThDr. Jana Bosáková, PhD, duchovná správkyňa

 

Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt v Banskej Bystrici
Odborné stanovisko ku Škole intuície http://intuicia.eu/skola-intuicie-deti/
Spracované na podnet:Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine

Podklady pre naše stanovisko tvoria internetové zdroje, odborná literatúra, sprostredkované osobné skúsenosti z priebehu kurzov Školy intuície a ústna konzultácia s MŠ SR. Pri skúmaní a hľadaní informácií o Škole Intuície sme narážali aj na pojem intuitívna pedagogika, a preto hneď v úvode podotýkame, že podľa našich zistení Škola intuície nie je postavená na Intuitívnej pedagogike, ako by sme mohli podľa prvého dojmu usudzovať z príbuzného názvu.

Intuitívna pedagogika

Intuitívna pedagogika vychádza z duchovnej vedyantropozofie a pedagogiky Rudolfa Steinera. Zakladateľmi súautistická psychologička Iris Johansson a Pär Ahlborn, ktorý učil v klasickej waldorfskej škole v nemeckom Wittene, no musel odtiaľ odísť, nakoľko vnášal do vyučovania vlastné novátorské metódy. Založili si preto pred 30 rokmi vlastnú školu Solvik (Järna, Švédsko) a svoj prístup nazvali intuitívna pedagogika. Majú rámcový učebný plán, klasické predmety učia v blokoch, metódami poznávania sú predovšetkým imaginácia, inšpirácia a intuícia, tieto pojmy však nepoužívajú v bežnom význame – viac v prednáške https://www.youtube.com/watch?v=_qT4c7JPrHc. Žiadne vedecké overovanie a potvrdenie tejto pedagogiky, metód ani výsledky úspešnosti absolventov sme zatiaľ nenašli.

Nadšenými propagátormi intuitívnej pedagogiky a prednášajúcimi u nás sú Peter Živý a Katarína Králiková www.zdravaludskost.estranky.sk,https://www.youtube.com/watch?v=5_XrgaPKOq8, metódy aplikuje napríklad Lesný klub Gaštanko a zakladateľky organizujú aj kurzy a semináre INTU pre dospelých http://intuitivnapedagogika.sk/.

Základné informácie o Škole intuície

Škola intuícies celoslovenskou pôsobnosťou má sídlo v Pribiline (Liptovský Mikuláš) a vychádza z viacerých alternatívnych smerov, ktoré zakladateľka školy Mgr. Ľubica Pelachováabsolvovala po ukončení pedagogického štúdia na UMB v Banskej Bystrici a praxi na gymnáziu: metóda ONE BRAIN, transformačné kurzy Mariny Daschner v Rakúsku, kurzy rozvoja intuície a videnia bez očí u Marka Komissarova v Bratislave,  teóriu fyzikálnych štruktúr a energo-informačných polí u ruského profesora Sergeja Avdejeva, jogu, meditačné a dychové techniky http://intuicia.eu/oautorke/.

Spoluautormi pomôcok, kníh, multimediálnych hier a propagačných videí Školy intuície sú Ing. Miroslav Maduda, ajurvédsky terapeut a psychologička Mgr. Lenka Madudová, zakladateľka 3 Balance Academy, ktorá sa zameriava sa na prácu s energetickou jemnohmotnou úrovňou tela a nápravu poľa. V Škole intuície pôsobí okrem nich ďalších 5 stálych lektorov a kurzami už prešlo údajne 1000 detí http://intuicia.eu/videokurz-svetlusik/.

Škola podniká  pod obchodným názvom Iniciala, s.r.o. https://finstat.sk/44549580/obchodny_register od 22.1. 2009, predmetom činnosti je (okrem iného) aj oblasť  vzdelávania: vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, vyučovanie v odbore cudzích jazykov – Anglický jazyk aj vydavateľskú činnosť. Štatutárom jeIng. Miroslav Maduda, Liptovský Mikuláš a spoločníčkou  Mgr. Ľubica Pelachovská, Liptovský Hrádok. Prepojení sú aj cez firmu Happy Windovs, s.r.o. (2011) – oblasť reklamy, marketing, služby… http://orsr.sk/vypis.asp?ID=204511&SID=2&P=1. Podľa ústnej informácie z MŠ SR ohľadom intuitívnej školy je takáto forma podnikania v oblasti ďalšieho vzdelávania legálna. Štátna školská inšpekcia má v kompetencii kontrolu len tých škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do siete na MŠ SR.

Prenajímajú si priestoryrôznych organizácií na svoje kurzy aj dvojročnú školu (20 stretnutí po 2,5 hod.) pre deti, teens, dospelých aj rodičov s deťmi: komunitné centrá, súkromné MŠ, lesné kluby, súkromné herne vo viacerých mestách – Bratislava, Banská Bystrica, LM, MT, NR, Trenčín, Malacky, Piešťany http://intuicia.eu/skola-intuicie-deti/. Zaujalo nás, že si prenajíma priestory aj v súkromnej jazykovej škole„LITE anglická škola Poprad, s.r.o.“, ktorá využíva špeciálnu licencovanú učebnú metódu vytvorenú L. R. Hubbardom, a ten je zakladateľom Scientologickej cirkvi https://www.lite.cz/metoda-lite/vyukova-metoda-lite, (Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrú v České republice. Portál, 2004, str. 258-261). Na svojej stránke však škola uvádza: „Lite AŠ Poprad nie je založená na základoch akejkoľvek náboženskej ideológie a presvedčenia.“ http://www.litepoprad.sk/o-nas-kontakty/index.html. Využíva aj prenájom priestorov v štátnej Základnej škole Lichardova 24 v Žiline – na stránke školy však o tom nie je žiadna bližšia informácia, ani iná propagácia Školy intuície www.zslichardova.sk.

Metódy využívané zakladateľkou Školy intuície Mgr. Ľubicou Pelachovou

Joga, meditačné a dychové techniky

Mgr. Ľubica Pelachovská a Ing. Miroslav Maduda Bhaktanand sú prepojení aj ako cvičitelia jógy v Liptovskom Mikuláši podľa systému Jóga v dennom živote (JDŽ), ktorej autorom je indický duchovný učiteľ Paramhans svámi Mahešvarananda. Jeuctievaný ako duchovný guru Svámidži členmi svojho medzinárodného spoločenstvas náboženským charakteromYoga in daily life, ktoré založil vo Viedni v roku 1972 (Zdeněk Vojtíšek: Encyklopedie náboženských směrú v České republice. Portál, Praha 2004, str. 344-348.).Systém jogových cvičení s duchovným presahom JDŽ bol akreditovaný Ministerstvom školstva SR v roku 1999 https://jogavdennomzivote.sk/aktuality/186-2-pre-jogu-v-dennom-zivote-2017.

Podľa zákona o ďalšom vzdelávaní č. 386/1977 Akreditačná komisia MŠ SR nemá kompetenciu zisťovať pôvod a zameranie iných činností organizácie a skúmať duchovné pozadie vzdelávacích programov. Preveruje výhradne iba splnenie zákonných podmienok – či má organizácia v predmete činnosti vzdelávanie, predloženie vzdelávacieho projektu, lektorské zabezpečenie, materiálne zabezpečenie a uplatnenie absolventov na trhu práce.  

Metóda ONE BRAIN

Súvisí s kineziológiou,ktorú do Európy priniesla Carol HONTZ: Jednotný mozog, príručka pre základný kurz metóda troch v jednom (Basic one brain handbook). Podstatou je tvrdenie, že stres blokuje energetické prúdenie cez meridiány – kanály životodarnej energie pre telo a aktivovanie orgánov a na odblokovanie sa využívajú špecifické pohyby tela. V oficiálnom stanovisku MŠ SR z 10.9.2012sa uvádza: „…metóda One Brain nie je vedecky overená a zaradená medzi štandardne uplatňované terapeutické prostriedky a nie je zlučiteľná so psychologickou činnosťou vykonávanou v školských zariadeniach výchovného poradenstva.“

Transformačné kurzy

Absolvovalaich u kineziologičky Mariny Daschnerv Rakúsku, ktorá pri práci s klientmi postupne objavovala svoje mimoriadne schopnosti preniknúť hlbšie do problémov a pôsobiť ako channelingmédium, ktoré sprostredkúva spojenie s vyššími bytosťami a naučila sa tento dar využívať cielene na pomoc ľuďom http://www.channeling-medium.at/.

Intuitívne (kvantové) videnie Marka Komissarova

Mark Komissarov (1949), absolvoval v Moskve vysokú technickú školu odbor chemické strojárenstvo. V roku 1989 sa presťahoval s rodinou do New Yorku. Je autorom metódy „Priame informačné vnímanie z okolia“, ktorú si dal v New Yorku patentovať. Metódu učí po celom svete aj nevidiacich a školí certifikovaných lektorov. Údajne spolupracuje s vedeckými ústavmi na výskume schopnosti mozgu prijímať informácie z okolia nepriamo bez použitia 5 zmyslových orgánov vnímania. Je prezidentom charitatívnej spoločnosti „Blind Care Foundation“ a viceprezidentom „Olma LLC“ (s.r.o.). Napísal knihu: Jsi jasnovidec 21. století, tvůj čas přišel. Podívej se na svět široce otevřenýma očima (prekladá sa v ČR) https://www.andelske-oci.cz/zajimave-clanky/mark-komisarov/.

Hľadali sme vedecké overovanie a overenie fungovania intuitívneho videnia. Schopnosť nebola doposiaľ potvrdená v odborných vedeckých recenzovaných štúdiách ani karentovaných registrovaných časopisoch.Kusé informácie o výskume, ktorý realizuje sám Komissarov sú neúplné a nedajú sa považovať za overeniepodľa klasických vedeckých postupovhttps://www.moje-osobnost.cz/vedecke-studie/, rovnako ako ďalšie pokusy o potvrdenie talianskymi vedcami https://www.youtube.com/watch?v=2yUfJiqZC9Y. Českí vedci zo spoločnosti Sysifos považujú túto metódu za preukázaný podvod a upozorňujú na negatívne dopady na prežívanie detí https://www.youtube.com/watch?v=sh7DDlI3idE,https://www.youtube.com/watch?v=Z_EmGLaZ_Yo. V roku 2014 prezentovali svoje zistenia na verejnej prednáške na túto tému https://www.youtube.com/watch?v=Qey5HE6CqkE.Vyzvali preto Komissarova na nezávislé testovanie inými okuliarmi než on výhradne používa, no Komissarov to napriek dohode následne odmietols odôvodnením, že porušili a nesplnili dohodnuté podmienky https://www.youtube.com/watch?v=XM2Xly3rNFg.

Zhrnutie a diskusia:

Podľa dostupných informácií môžeme skonštatovať, že Škola intuície je súkromná vzdelávacia firma s komerčným presahom(predaj kurzov, kníh, pomôcok), pôsobiaca v oblasti ďalšieho mimoškolského vzdelávania. Nie je zaradená do siete škôl MŠ SR a nemá akreditáciu MŠ SR. Na dosiahnutie svojho duchovného cieľa – splynutie individuálneho a univerzálneho vedomia v zmysle nadviazania kontaktu s nadprirodzeným svetom – využívajú aj okultné a vedecky doposiaľ nijako neoverené a nepotvrdené praktiky (emočná a mentálna telepatia, aura, jemnohmotné informácie,  One Brain…).Spirituálno terapeutický dosah sa má prejavovať v tom, že absolventi sa v škole zbavia všetkého negatívneho, čo im bráni v rozvoji vlastného Ja a získajú špecifické nadprirodzené schopnosti, napr. intuitívne videnie. Podľa obsahu aj používaných metód a techník vzdelávania vychádza, podľa nášho názoru, Škola intuície z názorových prúdov hnutia New age – Nový vek, ktorý si vyžaduje Nového Človeka. Je to celosvetové hnutie polovice minulého storočia pochádzajúce z USA, kde sa (veľmi zjednodušene) všetko staré overené spochybňuje až zavrhuje, relativizuje sa dobro a zlo, každý má vychádzať zo svojej osobnej skúsenosti a považuje ju za univerzálnu pravdu, božstvom je každý sám sebe a pre seba a hlavným cieľom je neustály sebarozvoj a neobmedzená sloboda jednotlivca https://eduworld.sk/kd/840/skola-intuicie-pre-dospelych-1stupen–prebudenie-intuicie,https://eduworld.sk/kd/842/skola-intuicie-pre-dospelych-2stupen–aura-a-jemnohmotne-informacie.

Na základe uvedených zdrojov spracovala:
Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, marec 2019