Stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

Na základe podnetu od rodičov žiakov vydávame stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou na Evanjelickej spojenej škole v Martine v 1. – 7. ročníku ZŠ.

Poslaním našej školy je, aby všetci mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a zažiť rast v akademickej, duchovnej a spoločenskej oblasti a takto pripravení žiť život pre dobro iných. Naša škola je miestom, kde všetci môžu v pravde a láske rásť v Krista  v každom smere.

Chceme, aby všetci zažili, to že, čo sa učí má význam, všetci zažijú pozitívny zážitok z učenia sa a poznávania ako aj zo vzájomnej komunikácie. Chceme, aby zažili vzdelávanie, ktoré je primerane náročné s vysokým akademickým štandardom a posúva ich k naplneniu vlastného potenciálu.

Víziou našej školy je, aby do roku 2026 bola naša škola miestom, kde skupinové ako aj individuálne myslenie je vnímané ako hodnota, je viditeľné a aktívne podporované ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých členov spoločenstva.

Chceme dosiahnuť, aby bol žiak aktívny, samostatne mysliaci (kreatívny, reflektujúci, kriticky mysliaci), motivovaný, angažovaný, zapojený a zúčastnený, čo v konečnom dôsledku by malo viesť k zlepšeniu jeho výsledkov, prebratiu zodpovednosti za vlastné vzdelávanie a väčšej osobnej slobode. 

Na škole sa Hejného metódou vyučuje matematika od šk. roku 2013/2014. Vedenie školy v spolupráci s pedagogickou radou školy sa tak rozhodlo v súlade s víziou a poslaním Evanjelickej spojenej školy. Hejného metóda vyučovania matematiky plne spĺňa podmienky na naplnenie našej dlhodobej vízie, pomáha žiakom, aby sa rozvíjali osobnostne, sociálne, učí ich kriticky, tvorivo a reflexívne myslieť a vedie ich k hlbokému pochopeniu.

Po zvážení všetkých pripomienok a návrhov rodičov a na základe vyššie uvedených skutočností sme sa rozhodli prijať nasledujúce:

  1. Pri hodnotení vedomostí žiakov zintenzívnime frekvenciu malých písomných prác zameraných na priebežné hodnotenie žiakov, ak to bude potrebné.
  2. Chceme a budeme viac podporovať učiteľov vo vzdelávaní v danej metóde. 
  3. Rodičom, ktorých deti sú vyučované matematiku Hejného metódou poskytneme intenzívnejšiu podporu formou konzultáciíspoločných stretnutí:  raz za tri mesiace a potom podľa potreby.
  4. Zintenzívnieme prácu s rodičmi žiakov 1. ročníka ZŠ.
  5. Budeme realizovať otvorené hodiny v triedach na prvom stupni ZŠ – prvý cyklus v októbri, druhý cyklus v druhom polroku, pravdepodobne v marci).
  6. Pozývame rodičov, aby prišli a videli realizáciu hodiny matematiky na 2. stupni ZŠ po predchádzajúcom dohovore termínu mailom alebo telefonicky.
  7. Rodičom bude k dispozícii Príručka pre rodičov v slovenskom jazyku v elektronickej aj v tlačenej forme (na požiadanie).
  8. Naďalej budeme reflektovať podnety tak zo strany rodičov ako aj žiakov.

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19, Martin