Ako to vyzerá na našom krúžku Fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

„Hurá, opäť ideme na Eľkonina, ja sa tak teším!“ Takto sa každý utorok a stredu deti tešia na náš krúžok, ktorý už funguje 4 školský rok. Deti cestujú do Krajiny slov, kde sa oboznamujú s rôznymi rozprávkovými postavičkami, ktoré ich vždy niečo nové naučia.

1. Predstavme si čo to vôbec znamená Eľkoninová metóda:

„Čo je to a ako pomáha deťom učiť sa čítať?“
Všetko sa to však začína v ranom detstve, kedy dieťa získava pre mozgové operácie akúsi skúsenosť s napodobňovaním zvukov zvieratiek, z rytmiky, dynamiky zvukov, čo ho už na elementárnej úrovni vedie k procesu fonematického uvedomovania. Fonematické schopnosti sa významne podieľajú na kvalite čítania, ich systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa tzv. predčitateľské spôsobilosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu dieťaťa v škole. Obzvlášť dôležitý je takýto tréning u detí s deficitmi v oblasti hovorenej reči v predškolskom veku, teda logopedická klientela našich predškolákov.
Zjednodušene môžeme povedať, že ide o metódu, vďaka ktorej má dieťa pochopiť fakt, že slovo nemá iba zvukovú podobu, ale je tvorené z jednotlivých menších celkov. Dieťa je teda schopné určiť prvú a poslednú hlásku slova a chápe, že zmenou jednej hlásky v slove zmení slovo svoj význam. Metóda využíva názorné modelovanie: hlásky sú označené farebnými žetónmi a deti z nich skladajú slová. Postupne sa učia zachytiť hlásky v slovách aj bez pomoci žetónov. Ide o modelovanie hlasovej štruktúry slov, ktorá sa tvorí pomocou týchto farebných žetónov a grafických schém.
Eľkoninova metodika je rozdelená na dve etapy: Predgrafémová etapa a Grafémová etapa.
  • Predgrafémová etapa:  Táto etapa je tréningom analýzy slov na slabiky, analýzy slov na fonémy, diferenciácie samohlások a spoluhlások a taktiež diferenciácie tvrdých a mäkkých spoluhlások.
  • Grafémová etapa: V tejto etape sa so slovom a hláskou pracuje systematickejšie. Deti sú s pojmami samohláska a spoluhláska oboznámené a dokážu ich primerane diferencovať. Aktívne manipulujú s materiálnymi reprezentáciami foném – žetónmi. V záverečnej časti etapy  deti zvládnu základný mechanizmus čítania. Opäť sa tu vracajú k slabike, ale už na kvalitatívne vyššej úrovni, keďže slabika je najmenšia jednotka hovorenej reči a zabezpečuje plynulé čítanie.
2. Ako to aplikujeme na našom krúžku:
Deti sú rozdelené do 4 skupín po 5 detí. Najviac má byť v skupine 6 detí. Krúžok vyučujú špeciálne pedagogičky a pani učiteľky zo škôlky. Krúžok trvá 45 min. Deti pracujú so šlabikárom, majú k dispozícií pastelky, ceruzky a svoj zošit, kde im nalepujeme vždy domácu úlohu na zopakovanie. Pracujeme len s predgrafémovou etapou, ktorá má svoju vlastnú štruktúru.
Tréning pozostáva zo štyroch základných etáp:
  1. Predstava o slove, slabičná analýza slov (4 hod.)
  2. Hlásková štruktúra slova (12 hod.)
  3. Samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky (9 hod.)
  4. Tvrdé a mäkké spoluhlásky (3 hod.)

5 hodín je venovaných upevňovaniu poznatkov.

Úlohy sú zoradené tak, aby sa striedal typ činnosti: práca so šlabikárom, pri tabuli, individuálna i vo dvojici. Šlabikár je čiernobiely, aby si deti mohli vyfarbovať jednotlivé úlohy a obrázky. Krúžok má svoje jasné pravidlá, ktoré si s deťmi vysvetľujeme na začiatku krúžku. Celá vyučovacia hodina sa nesie v duchu hravosti a zábavy.

Deti si ani neuvedomujú, že sa učia. Zoznamujú sa s jednotlivými postavičkami ako napr. Majster Slabika, ktorý delí slová na slabiky, Hlásulienky, ktoré sú nositeľkami hlások a pod. U detí dbáme na správne držanie ceruzky, korigujeme tlak na podložku, učíme ich listovať v šlabikári, ako si majú urobiť poriadok na stole, pristupovať zodpovedne k domácej úlohe a pod. Deti sa menia osobnostne: sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, sú viac motivované pre učenie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom, aj s dospelým. Deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu. Deti stonásobne rastú pri vlastnom úspechu a radosti z toho čo sa učia. To je cieľ nášho krúžku.

„Čítanie – najlepšie učenie.“ Alexander Sergejevič Puškin

Mgr. Lucia Romanová