Neklasifikované predmety počas prerušenia

Vážení rodičia a žiaci,

V zmysle usmernenie ministra školstva sme do 20.4. 2020 ako škola povinní oznámiť Vám, ktoré predmety sa nebudú klasifikovať v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Vychádzame z USMERNENÍ publikovaných ministrom školstva.

Predmety, ktoré sa nebudú klasifikovať:
(na vysvedčení sa uvedie absolvoval alebo neabsolvoval)
Základná škola: Gymnázium
1. ročník – slovné hodnotenie aj so slovným komentárom vzadu na vysvedčení
TŠV – telesná a športová výchova
INF – informatika
VYV– výtvarná výchova
HUV – hudobná výchova
VAJ – veda v anglickom jazyku
HVAJ –  humantiné vedy v ang.j.
TECH – technika
PRI – prírodoveda
API – aplikovaná informatika
EVN – na 1. stupni
PRV – pracovné vyučovanie
VLA – vlastiveda
NEJ – nemecký jazyk
RUJ – ruský jazyk
FYZ – fyzika
CHEM – chémia
DEJ – dejepis
GEO – geografia
OBN – občianska náuka
ZMAK – základy manažérskych a komunikačných zručností
VYU – výchova umením
BOC – biochémia
MAN – matematická analýza
APE – aplikovaná ekonómia
AUT – automatizácia
LIS – literárny seminár
AUD – analýza umeleckých diel
FYM – fyzikálne praktikum 1. r.
AJK – angličtina pre pokročilých
BAL – britská a americká literatúra
TŠV – telesná a športová výchova
INF – informatika 1. – 3. r.
DEG – deskritpívna geometria 4. r.

V prílohe zasielame PREHĽAD, akým spôsobom sa budú hodnotiť alebo klasifikovať všetky predmety (skratky: Slovné hodnotenie – S, Klasifikácia – K, Neklasifikované (Absolvoval/Neabsolvoval) – A/N, Kombinácia slov. a klasifikácie – C).

S pozdravom,
Jozef Sopoliga