Príhovor riaditeľa počas slávnostných služieb Božích pri príležitosti poďakovania za ukončenie štúdia

Vážení rodičia, milí absolventi, drahí kolegovia,

Keby ste mali vyjadriť jedným slovom, čoho by ste chceli mať v živote viac, čo by to bolo? Keď sa svojho času časopis Forbes opýtal svojich čitateľov túto otázku, dostal na 1. mieste ako odpoveď šťastie, potom nasledovali peniaze, sloboda, mier, radosť, rovnováhu, pocit naplnenie a na 8. mieste bola sebadôvera.

V biblickom knihách Pán Boh dal kráľovi Šalamúnovi podobnú otázku. Dal mu možnosť, aby si žiadal od neho jednu vec a dostane ju. Šalamún si žiadal múdrosť, múdrosť, ktorá by bola praktická – aby ako kráľ vedel viesť ľud; ktorá by bola morálna – aby vedel rozlišovať medzi dobrým a zlým; ktorá by bola empatická – aby mal chápavé srdce a ktorá by prinášala zmysluplnosť do života – aby poslúchal Boha. Tak nám to predstavuje Biblia. A čo Boh na to? Boh mu dal oveľa viac, k múdrosti mu pridal slávu a bohatstvo.

Milí absolventi, úspešne ste ukončili Evanjelické gymnázium v Martine. Verím, že ste získali na našej škole oveľa viac ako len vzdelanie, či maturitné vysvedčenie. Verím, že ste získali aj múdrosť – ktorá má praktický, morálny, zmysluplný  a empatický rozmer.

Mnohí z Vás majú veľmi ambiciózne ciele, boli ste prijatí alebo len budete prijatí na skvelé školy či už doma alebo v zahraničí. Vyťažte z toho štúdia maximum, naučte sa čo najviac, získavajte nielen vzdelanie ale aj múdrosť. Ak budete študovať v zahraničí, vráťte sa späť na Slovensko. Ak budete študovať na Slovensku, neodchádzajte z neho preč. Potrebujeme Vás ako múdre, charakterné, slúžiace a intelektuálne špičky – ako skutočných lídrov, ktorí prinesú inovácie a urobia Slovensko a svet okolo lepším domovom pre všetkých bez rozdielu. Veríme, že k Vášmu formovaniu prispelo trochu aj štúdium na našej škole. Štúdium na škole, ktorá sa hrdo hlási k silnej tradícii skvelého a progresívneho evanjelického školstva, škole, ktorá nadväzuje na tradíciu a dedičstvo 1. slovenského evanjelického patronátneho gymnázia. Gymnázia, ktorého žiaci sedeli a modlili sa, či spievali práve v týchto kostolných laviciach a učili sa vo vedľajšej budove na tomto námestí.

Milí naši absolventi chcem sa Vám poďakovať, že ste nám dali príležitosť byť Vašimi učiteľmi, mentormi, priateľmi, oponentmi či usmerňovateľmi. Bolo nám cťou prejsť s Vami kus cesty – s niektorým to bola 5-ročná skúsenosť s iným 13 a viac ročná. Verím, že Vám bolo rovnakou cťou.

Vám rodičia, chceme poďakovať, že ste boli veľmi nápomocní v celom tomto vzdelávacom a formujúcom procese a že sme ako pedagógovia vo Vás našli dobrých spojencov.

Dovoľte mi poďakovať sa aj Vám drahí kolegovia a kolegyne, triedne pani učiteľky, že ste urobili maximum, aby títo naši študenti – teraz už, verím hrdí absolventi nášho gymnázia, boli dobre pripravení pre život a ďalšie štúdium, aby sa z nich stali zrelé a múdre osobnosti.

Vážení a milí, som rád, že sa tu všetci vidíme a stretávame osobne – nie onlinovo, a že je to práve v tomto kostole, kde chceme vyjadriť vďačnosť Pán Bohu za všetko a zároveň, vyprosiť si od Neho požehnanie pre absolventov na ich ďalšej ceste.

Absolventi, sme na Vás hrdí a ďakujeme Pánu Bohu za Vás.

Dovoľte mi, aby som Vám záverom zaželal na cestu Božiu múdrosť a Božie požehnanie cez niekoľko biblických obrazov a prirovnaní.

Prajem Vám, aby ste boli

  • ako múdri ľudia, čo so všemožnou bdelosťou si chránia srdce, lebo vedia, že z neho pramení život.
  • ako múdri ľudia, čo postavili svoj život na skale, lebo nielen počúvajú Božie slová, ale ich aj činia.
  • ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.
  • ako orly, čo stúpajú na krídlach; ako tí, čo budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa, lebo očakávajú na Hospodina.
  • aby ste boli soľou zeme, čo nestratí chuť.
  • aby ste bolisvetlom sveta, aby ste svietili pred ľuďmi, aby videli Vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Jozef Sopoliga, riaditeľ
Zaznelo počas bohoslužieb pri príležitosti rozlúčky s absolventmi školy dňa 29.5.2020