„ROPRATEM“ – ROzvoj PRAcovného TEMpa

Aj v našej škole sa vzdelávajú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci s oslabeniami v niektorých oblastiach, ktoré negatívne ovplyvňujú ich školské výkony. Odborný tím zložený zo špeciálnych pedagogičiek a psychologičiek neustále hľadá možnosti stimulácie oslabených schopností u žiakov a možnosti vhodných učebných stratégií. Jedným z programov, ktorý rozvíja u žiakov čiastkové poznávacie schopnosti, ale najmä pracovné tempo a schopnosť sebakontroly je program ROPRATEM (ROzvoj PRAcovného TEMpa), ktorý sme úspešne realizovali u našich žiakov v tomto školskom roku.
ROPRATEM rozvíja u detí schopnosť rýchlejšieho a bezchybného spracovania úloh, porozumenie čítanému textu – inštrukciám, schopnosť organizácie práce, logické myslenie, pozornosť, zrakové rozlišovanie, pamäť, schopnosť prepínať medzi rôznymi spôsobmi vnímania, prácu s postupnosťami – schopnosť zachovávať dané poradie symbolov, číslic, písmen, slov, plošné vnímanie, grafomotoriku, vizuálno-motorickú koordináciu a sebakontrolu.
Cieľom nácviku je zrýchlenie pracovného tempa žiaka podporou jeho schopností, stimuláciou jeho oslabených oblastí a posilňovaním jeho zručností. Pri nácviku sa dieťa snaží splniť úlohy nielen správne, ale aj čo najrýchlejšie a v čo najvyššej kvalite.

Program, ktorý je koncipovaný ako každodenný trojmesačný nácvik je určený žiakom od 3. do 9. ročníka. Úspešne bol aplikovaný aj u stredoškolákov. V našej škole bol realizovaný 11 žiakmi od 3. do 9. ročníka. Do programu boli zaradení žiaci s ťažkosťami v oblasti pracovného tempa, pozornosti, s vývinovými poruchami učenia, s ktorými pracujú špeciálne pedagogičky.

Stimulačný program „ROPRATEM“ je zadávaný formou pracovných listov. Úlohy sú zamerané na prácu so symbolmi, číslami, písmenami, slovami…, na ktorých pracujú deti približne 15 minút denne pod dohľadom rodiča alebo dospelého. Školský špeciálny pedagóg vykoná vstupnú, priebežnú a záverečnú diagnostiku pomocou pracovných listov, ktoré sú súčasťou programu. Odborník, neskôr rodič, meria čas vykonania úlohy, ale aj jej kontroly. Úlohy zadávané pred aplikáciou programu sú zadávané aj po jeho skončení a porovnávané v jednotlivých položkách.

Záverečné kontroly poukázali na efektivitu spomínaného programu. Žiaci sa zlepšili predovšetkým v organizácii práce, v pracovnom tempe, kontrole. Dokážu pracovať efektívnejšie t. j. rýchlejšie a bez významnejšieho počtu chýb, ľahšie sa učia, používajú osvedčené učebné stratégie, zlepšila sa ich schopnosť vizuálnej diferenciácie, plošnej orientácie, vnímania postupnosti a prepájania medzi jednotlivými schopnosťami vnímania.
Žiaci majú vo vyučovacom procese pocit jednoduchšieho učenia, čo potvrdzujú aj ich rodičia. Všetkým žiakom sa zlepšila nielen samostatnosť, ale aj schopnosť dôslednej kontroly vlastnej práce a presného plnenia pokynov. Starší žiaci oceňujú vedenie k vytváraniu pracovných stratégií.

Vypracovala: PaedDr. Zuzana Staňová, školská špeciálna pedagogička ESŠ Martin, 2020