Prehľad zmien výšky a podmienok príspevkov

Dňom 1.9.2020 vstupuje do platnosti Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2020 – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, ktorým sa zároveň rušia predchádzajúce predpisy súvisiace so stanovením výšky a podmienok príspevkov.

V minulom školskom roku došlo k viacerým zmenám uvedeného predpisu, rozhodli sme sa vydať nové rozhodnutie so zapracovanými zmenami.
Rozhodnutie – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí evanjelickej spojenej školy Martin.

Prehľad zmien

  1. Podľa zverejneného rozhodnutia bude od 1.9.2020 možné navštevovať jeden krúžok bezplatne. Ďalšie krúžky budú spoplatnené nasledovne:
    • 5,00€ mesačne za každý krúžok, ktorý je v rozsahu 1 hodiny týždenne
    • 9,00€ mesačne za každý krúžok, ktorý je vrozsahu 2 hodín týždenne.
  1. Zmena nastala v poplatkoch za stravu – k 31.8.2020 končí platnosť Dodatku č. 3 k Rozhodnutiu riaditeľa č. 3/2019, kde boli poplatky zvýšené z dôvodu mimoriadnych hygienických opatrení.
  1. Do Rozhodnutia riaditeľa sme doplnili ustanovenie opodávaní doplnkového jedla – desiaty pre žiakov gymnázia, tým je priznaná dotácia na toto jedlo vo výške 0,33€. Doplatok zákonného zástupcu žiaka gymnázia za doplnkové jedlo bude vo výške 1,47€.
  1. Upravili sme podmienky platenia príspevkov v mesiacoch júl august v Evanjelickej materskej škole. Zákonný zástupca dieťaťa nie je povinný platiť školné za daný kalendárny mesiac, pokiaľ sa dieťa nezúčastní v materskej škole ani jeden deň v kalendárnom mesiaci.

O výške a podmienkach príspevkov Vás informujeme vždy s príslušným časovým predstihom. V súčasnosti však prichádza množstvo zmien zo strany štátu, ktoré nevieme ovplyvniť, a ktoré môžu mať negatívny vplyv na naše financovanie. Dúfam, že nebudeme nútení upraviť podmienky, či výšku príspevkov aj s platnosťou v kratšej časovej lehote, ako je 60 dní.

Vždy sa budeme snažiť informovať Vás o zmenách čo najskôr.

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga

riaditeľ školy