EMŠ – Informácie a inštrukcie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Súhrn informácií, protiepidemických opatrení a odporúčaní pre  Evanjelickú materskú školu od 2.9.2020 po dobu dvoch týždňov

 

 1. Začiatok školského roku
  Školský rok 2020/2021 sa začína 2.9.2020. Deti môžete privádzať ráno od 6:30 do 8:00 hod. a poobede ich preberať od 14:30 do 16:30 hod.

 1. Dokumenty, ktoré bude potrebné odovzdať v prvý deň nástupu do EMŠ

  Zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe dieťaťa odovzdá učiteľke na triede vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) – príloha č. 3.

Zároveň odovzdá podpísané výhlásenie – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, a to nie len v prvý deň, ale aj po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni. V ňom potvrdí, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – príloha č. 4.

 

 1. Vstup do školy
  • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba dieťaťa je povinná dodržiavať všeobecne odporúčané protiepidemiologické opatrenia: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
  • Vo vnútorných priestoroch MŠ sa osoby sprevádzajúce dieťa pohybujú len na čas nevyhnutný na odovzdanie dieťaťa zamestnancovi MŠ. Dieťa môže v budove MŠ sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Prosíme rodičov, aby si nenechávali príchod do EMŠ na poslednú chvíľu a zamedzili tak zbytočnému zhromažďovaniu osôb pred budovou MŠ vo väčšom počte.
  • Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom umiestneným na viditeľnom a dostupnom mieste pri vchode je nevyhnutná.
  • Nosenie rúšok pre sprevádzajúcu osobu je povinné, deti v interiéri a exteriéri MŠ rúško nosiť nemusia.
  • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
  • Prosíme o dodržiavanie usmernení pre pohyb sprevádzajúcich osôb v MŠ, umiestnených v priestoroch MŠ (vstup do priestoru šatne max. dve sprevádzajúce osoby a ich deti).
  • Deti si pred vstupom do triedy umyjú pod dohľadom sprevádzajúcej osoby ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 

 1. Ranný filter

Ranný filter bude vykonávaný podľa štandardných pravidiel. Meranie teploty je v zelenej fáze odporúčané. Naša škola zachováva meranie teploty ráno náhodným výberom. Pri výskyte infekčného ochorenia sa ranné meranie teploty stane pravidlom.

 

 1. Povinnosti zákonného zástupcu
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
  • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 1)
  • Po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)
  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

 1. Podozrenie na ochorenie v priestoroch MŠ
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
  • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa je umiestnené do samostatnej miestnosti, musí mať nasadené rúško a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

 

Škola neorganizuje žiadne spoločné akcie, besiedky ani iné hromadné akcie.


Prílohy:

Príloha 3: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/materske-skoly/Priloha-3-Dotaznik-a-vyhlasenie-rodica.pdf

 

Príloha 4: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/materske-skoly/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-MS.pdf

 

Tieto usmernenie sú spracované na základe odporúčaní ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/