ZŠ – Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Veľmi sa tešíme, že aj napriek mimoriadnej situácii sa môžeme opäť stretnúť v škole a zasadnúť do školských lavíc, aj keď za prísnejších opatrení ako obvykle. Aby sme sa mohli stretávať v škole aj naďalej, je dôležité, aby každý z nás bol zodpovedný a ohľaduplný voči ostatným.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v dôsledku predchádzania šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sme stanovili základné prevádzkové podmienky a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní po dobu od 2.9. do 14.9.2020.

Pri organizácii sme vychádzali z pokynov a usmernení vydaných ministerstvom školstva, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zriaďovateľom našej školy.

Otvorenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 2.9.2020 o 8:30 slávnostnými službami Božími online prenosom:

Trieda Umiestnenie triedy
1.B v Biblickej škole odtiaľ bude vysielaný priamy prenos do ostatných tried 
1.A Pavilón B vo svojej triede
I. stupeň (2., 3., 4. ročník) vo svojej triede
II. stupeň vo svojej triede
V prvý deň sú všetky budovy školy otvorené ráno od 8:00 hod.
Vyučovanie pokračuje nasledovne:
1.ročník             do 11:40 hod.
2. – 4. ročník      do 12:30 hod.
5. – 9. ročník      do 12:00 hod.
ŠKD trvá do 15:30 hod.

 

Otvorenie školského roka je bez sprievodcov, v triede, s výnimkou žiakov 1. ročníka.

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Výchovno – vzdelávací proces bude prebiehať v nezmenenej forme – prezenčne.

Rozmiestnenie tried v novom školskom roku nájdete TU

 

Hygienické opatrenia pre obdobie od 2.9. – 14.9.2020

 

Pri vstupe žiakov do školy 

Pri vstupe do budovy bude vykonávaný ranný filter:

 1. Cieľom ranného filtra je:
  Aby sa nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nevstúpil do priestorov školy.
  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
  Počas ranného filtra je možná náhodná kontrola telesnej teploty.
 2. Žiak alebo jeho zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha  4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 3. Žiak alebo jeho zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Príloha 3).
 4. Žiak pri vstupe do školy musí mať: rúško, ktorým má prekryté nos a ústa,  rezervné rúško a hygienické vreckovky.
 5. Žiak po vstupe do školy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom.

 

Počas vyučovania

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR a s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.
Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy počas obdobia od 2.9. – 14.9. 2020.
Každý žiak má okrem používaného rúška jedno rezervné rúško a jednorazové hygienické vreckovky.
Pri zabudnutí rúška a hygienických vreckoviek je možné si tieto potreby zakúpiť na recepcii školy.
Žiak si podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Žiak dodržiava základné hygienické pravidlá pri kašľaní, kýchaní, umývaní rúk, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Počas prestávok žiaci eliminujú prechádzanie sa po chodbách a navštevovanie iných tried. Triedy sa počas prestávky pravidelne musia vetrať.
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti do príchodu zákonného zástupcu. Žiak nikdy neodchádza domov sám.
Škola neorganizuje žiadne spoločné akcie, besiedky ani iné hromadné akcie.
Lyžiarske kurzy, školy v prírode a školské výlety nie sú RÚVZ odporúčané.

 

Vstup do školy 

Pri vstupe do školy sú žiaci povinní zachovávať 2 m rozostupy. Je potrebné minimalizovať zhromažďovania osôb pred budovami Evanjelickej spojenej školy v Martine.

 

Otvorenie budov:

Budovy pavilón B, historické gymnázium, Živena: budú otvorené ráno: 6:30 – 8:00.

Zborový dom od 7:00 – 8.00.

Vstup žiakov druhého stupňa základnej školy a študentov gymnázia do novej budovy Evanjelického gymnázia  bude od 7:30 – 8:00 dvomi vchodmi a to hlavným vchodom a vchodom cez jedáleň. Hlavný vchod je otvorený v prípade potreby už od 7:00 hod.

Zákonní zástupcovia majú zakázaný vstup do školy s výnimkou rodičov 1. ročníka ZŠ. Administratíva školy bude pre rodičov otvorená v čase od 8:00 – 16:30 na recepcii školy v hlavnej budove.

Potvrdenie o návšteve školy je možné vybaviť cez: https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

 

Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do a pri odchode žiaka zo školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí (Príloha 3) a písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič alebo plnoletý žiak (Príloha 3 a 4).

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič alebo plnoletý žiak (Príloha 4).
Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Zákonný zástupca po kontaktovaní školou svoje dieťa bezodkladne vyzdvihne v prípade, že sa u dieťaťa vyskytuje podozrenie na COVID-19, alebo dieťa nesplnilo podmienky na vstup do školských priestorov. Ak ide o podozrenie na COVID-19, zákonný zástupca telefonicky kontaktuje všeobecného lekára a postupuje podľa jeho pokynov a pokynov RÚVZ. Škola nikdy lekára nekontaktuje, to je v kompetencii zákonného zástupcu.
Dodržiava pokyny riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

 

Informácia pre rodičov:

Konkrétne poplatky na školský rok 2020/2021 budú zverejnené po 15.9.2020 cez EduPage. Rozhodnutie o poplatkoch je zverejnené na webe školy.

 

Stravovanie

Žiaci sa presúvajú na obed po triedach v sprievode vyučujúceho, nie samostatne. V jedálni koordinuje stravovanie  žiakov dozorkonajúci učiteľ, triedy sa nepremiešavajú.

Žiaci si umývajú ruky pred stravovaním v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 

Školský klub detí 

ŠKD bude realizovaný v obdobnom režime podľa odporúčaní RÚVZ.

Ranné schádzanie bude v budovách jednotlivých ročníkov 1. stupňa základnej školy.

 

Krúžková činnosť

Usmernenie bude vydané do 1.10.2020.

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga a vedenie školy


Prílohy:

Príloha 3: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) – základná škola

https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf

 

Príloha 4: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – základná škola

https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.docx

Tieto usmernenie sú spracované na základe odporúčaní ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

Fázy, v ktorých sa škola môže nachádzať: https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/ZS-Semafor.pdf