Žiadosti na dopravné

Škola poskytuje príspevok na dopravu žiaka z miesta bydliska v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza spádová škola pre príslušný ročník školskej dochádzky žiaka.

Príspevok na dopravu sa poskytuje na celý školský rok, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu škole. Žiadosť je potrebné odovzdať v kancelárii administratívy školy najneskôr do 18. septembra príslušného školského roku. Nie je možné priznať príspevok na dopravné po tomto termíne na kratšie obdobie ako je školský rok. K žiadosti je potrebné dokladovať platný septembrový cestovný lístok na oboch trasách (miesto bydliska – Martin a späť) alebo potvrdenie zo SAD Žilina o výške cestovného na trase (miesto bydliska – Martin).

Na základe Smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov je potrebné, aby žiaci, ktorí dochádzajú z obce, kde je možnosť dochádzať do školy aj vlakom (napr. Šútovo, Rakovo…), zbierali cestovné lístky použité na dopravu do školy a späť za každý mesiac. Lístky potom odovzdajú v obálke s označením mena a triedy študijnej referentke v kancelárii administratívy školy vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude preplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov.

 Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné do EZŠ