Aktuálne informácie k mimoriadnemu režimu v škole v súvislosti s epidemiologickými opatreniami

Vážení rodičia,

chceme Vám sprostredkovať aktuálne informácie k mimoriadnemu režimu v škole v súvislosti s epidemiologickými opatreniami.

  1. Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu neprítomnosť dieťaťa vškole ospravedlňuje rodič počas mimoriadnej situácie až po dobu 5 po sebe nasledujúcich vyučujúcichdní. Ak dieťa vymešká viac, ako 5 vyučujúcich dní, je potrebné predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Akonáhle dieťa preruší dochádzku do školy v trvaní viac ako 3 kalendárne dni, predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti na predpísanom tlačive. Bez predloženého vyhlásenia dieťa nebude môcť vstúpiť do triedy. V prípade, že dieťa príde do školy samo, bude umiestnené do izolačnej miestnosti a bude privolaný zákonný zástupca dieťaťa.
  2. Zákonný zástupca je povinný pri podozrení alebo potvrdení na ochorenie COVID-19 bezodkladne informovať školu.
  3. Do všetkých budov školy platí zákaz vstupu cudzích osôb, svýnimkou zákonných zástupcov detí MŠ. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnancov ažiakov školy. Výnimku na vstup do budovy môže potvrdiť len riaditeľ školy. Osoba, ktorá na výnimku riaditeľa školy vstúpi do budovy, musí predložiť vyplnené tlačivo Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.
  4. Všetky osoby vbudovách školy musia nosiť rúško na základe opatrení ÚVZ SR. Výnimku znosenia rúšok majú deti v materskej škole, deti na prvom stupni ZŠ, zamestnanci za určitých podmienok stanovených v opatrení ÚVZ SR a osoby so zdravotnými obmedzeniami. Žiaci budú poučení o správnom používaní rúška triednym učiteľom na základe usmernení ÚVZ SR.
  5. Žiak/dieťa musí mať minimálne dve rúška apapierové vreckovky. Jedno rezervné rúško musí mať vždy vdosahu pre prípad znečistenia.
  6. Škola neplánuje žiadne hromadné podujatia vnajbližšom čase. Vprípade organizácie podujatia sa budeme riadiť usmerneniami RÚVZ.
  7. Momentálne je naša škola vzelenej fáze podľa manuálu opatrení vydaným Ministerstvom školstva. Vprípade, že dôjde k podozreniu, či potvrdeniu ochorenia na COVID-19, škola bezodkladne urobí stanovené opatrenia a situáciu bude ďalej riešiť miestne príslušné RÚVZ.

Jozef Sopoliga
riaditeľ školy