Podmienky a formy dištančného vzdelávanie na Evanjelickom gymnáziu v Martine, aktuálna verzia 12.10.2020

Platnosť od: 13.10.2020
Vydal: Mgr. Jozef Sopoliga

Chceme, aby on-line/dištančné vzdelávanie bolo nastavené tak, aby učitelia žiaci a rodičia čím najmenej pocítili negatívnu zmenu prechodu na dištančné vzdelávanie a aby sa výučba čím najviac podobala na prezenčnú.

Povinne používané – oficiálne nástroje na komunikáciu v rámci dištančného vzdelávania:

 • Google Classroom – zadávanie materiálov, úloh a komunikácia so žiakmi, oprava materiálov, hodnotenie zverejnené žiakom
 • Meet – nástroj na online výučbu a na socializáciu, skúšanie v triede a konzultácie
 • Edupage – oficiálny nástroj na zadávanie známok a ich zverejnenie pre rodičov (Google Classroom to nie je), triedna kniha – zápis učiva a dochádzka žiakov spolu s týždennými reportami pre rodičov, záznam o dochádzke do práce
 • Školský mail – hlavný kanál na dôležitú komunikáciu so žiakmi kolegami a rodičmi, nezadávame tam domáce úlohy

Ďalšie digitálne nástroje nie sú oficiálne.

Dištančné vzdelávanie znamená:

 • aktívna účasť na on-line vzdelávaní,
 • vypracovanie úloh,
 • prípravu na hodiny,
 • samoštúdium.

On-line rozvrh

 • všetci sa riadia online rozvrhom, ktorý je publikovaný na Edupage školy a je povinný tak pre žiakov ako aj učiteľov,
 • on-line hodina môže trvať od 15 min do 45 min,
 • rozsah hodín bude zachovaný v súlade so ŠKVP.

Povinnosti žiaka:

 • riadne sa zúčastniť všetkých on-line stretnutí, ak sa nemôže zúčastniť musí žiaka vopred ospravedlniť rodič mailom, prípadne sms triednemu učiteľovi,
 • aktívne spolupracovať počas on-line/dištančného vzdelávania s učiteľom:
  • od žiakov sa vyžaduje používanie mikrofónu a kamery pri komunikácií,
  • pracovať na zadaných úlohách podľa pokynov vyučujúceho,
  • pracovať v skupinách iných žiakov podľa zadaní učiteľa,
  • odovzdávať povinné zadania, projekty, pracovné listy, laboratórne protokoly, výstupy a úlohy načas. Ak z objektívnych príčin nemôže odovzdať, informuje najneskôr v daný deň vyučujúceho a prípadne sa dohodne s vyučujúcim na možnosti náhradného termínu,
  • preštudovať zaslané materiály a mať pripravené pomôcky podľa pokynov vyučujúceho,
  • vykonať všetky písomné práce, testy, písomky a prípadné ústne skúšanie,
  • prísť na online hodinu načas.
 • riadiť sa publikovaným rozvrhom,
 • veci týkajúce sa vyučovaného predmetu prioritne komunikovať s vyučujúcim daného predmetu,
 • prihlasovať sa do aplikácie Google Classroom cez školský mail a aktívne využívať a sledovať informácie cez školský Google Classrom ako aj školský mail,
 • používať iba školské maily na mailovú komunikáciu so školou,
 • žiak nenahráva a nezverejňuje záznam z on-line hodiny bez súhlasu všetkých zúčastnených,
 • žiak sa správa v on-line priestore slušne, bez vulgarizmov, nešikanuje spolužiakov, neodvádza pozornosť nevhodnými a urážlivými komentármi.

Klasifikácia a hodnotenie žiaka:

Všetky predmety sa klasifikujú a hodnotia v zmysle školského klasifikačného poriadku určeného pre gymnázium, testovanie a známkovanie je povolené. U žiaka sa počas dištančného vzdelávania bude hodnotiť aj:

 1. Príprava na hodiny
 2. Odovzdané zadania napr. projekty a úlohy
 3. Aktivita na hodine – napr. zapojenie sa do diskusie, vypracované pracovné listy, poznámky z hodiny
 4. Testy a písomky
 5. Za neskoré odovzdanie povinnej úlohy sa strháva 10% z hodnotenia za každý deň omeškania
 6. Ak bude dištančné vzdelávanie v rozsahu 5 – 8 týždňov, znižuje sa povinnosť účasti na dobročinných aktivitách z pôvodných 8 na 4 hodiny
 7. Účasť na hodine náboženstva sa bude započítavať v hodnotení do časti Aktivita na hodine. V prípade neospravedlnenej neúčasti bude žiakovi udelené hodnotenie „n“.
 8. Telesná a športová výchova nebude prebiehať online-ovo, ale dištančne. Žiaci budú hodnotení a klasifikovaní na základe:
  1. Vypracovaného teoretického projektu na vybranú tému ( podľa dohody s vyučujúcim)
  2. Zaslaného videa vyučujúcemu. Na videu bude žiak prezentovať vybranú pohybovú aktivitu
  3. Žiakom odporúčame aktívne pristupovať k zadaným pohybovým úlohám, ktoré bude počas dištančného vzdelávania posielať p. učiteľka Paulíková.

Krúžková činnosť:

Krúžková činnosť bude prebiehať online formou podľa publikovaného rozpisu krúžkov a je pre prihlásených žiakov povinná a začína 13.10.2020.

Odporúčania pre žiakov:

 • pracovať počas online vzdelávania za svojim stolom s pripravenými pomôckami na hodinu
 • prísť na online hodinu vyspatí, najedení a primerane oblečení.

Technická podpora:

Ak žiaci nemajú dostatočné technické vybavenie pre potreby dištančného vzdelávania, môžu o pomoc požiadať školu, je potrebné kontaktovať Ing. M. Uhrina.

 • Matej Borcovan (oprava počítačov, internet, inštalácie programov, funkčnosť účtov)
  • Tel.0949 459 923, mail: matej.borcovan@essmt.sk
 • Lukáš Dobiš (oprava počítačov, internet, inštalácie programov, funkčnosť účtov, Google Classroom, Edupage)
  • Tel. 0908 393 503, mail: lukas.dobis@essmt.sk
 • Martin Uhrin (Google Classroom, Edupage)
  • Tel. 0948 604 352, mail: martin.uhrin@essmt.sk