ZMENA – záujmové krúžky

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva sa  krúžky a záujmové činnosti v našej škole
DO ODVOLANIA RUŠIA.

 

Znenie vyhlásenia:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
Za pochopenie ďakujeme.