Zmeny v organizácii a podmienkach vzdelávania v EZŠ v Martine, platné od 13.10.2020

V zmysle aktuálne platných usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, škola prijíma s platnosťou od 13.10.2020 tieto opatrenia:

  1. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR. To platí aj pre žiakov 1. stupňa základnej školy.
  2. Realizácia krúžkovej činnosti pre žiakov základnej školy sa neumožňuje.
  3. Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park…) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).
  4. Školský klub detí bude ráno otvorený od 6:30 – 7:30, popoludní bude otvorený do 16:00.
  5. Žiaci 6. ročníka sa presúvajú do budovy gymnázia (hlavná budova) od stredy 14.10.2020 počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v stredných školách.
  6. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
  • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Ostatné usmernenia ostávajú v platnosti.

Vypracoval: Mgr. Jozef Sopoliga