Prerušenie prevádzky materskej školy v 2. triede

Riaditeľ Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin, ktorá je organizačnou zložkou Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, Martin, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

prerušuje prevádzku materskej školy v 2. triede (včielky) 
od 5.11. 2020 do 6.11. 2020 (2 dni).

 

Odôvodnenie:
Prevádzka 2. triedy (včielky) sa prerušuje na dané obdobie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 u zamestnankyne školy. Zároveň sa toto prerušenie považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020.

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy