Dištančné vzdelávanie pre 1.B

Vážení rodičia,

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine v zmysle § 54 od 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prerušuje v triede 1.B prezenčnú formu vzdelávania od 11.11. 2020 do 15.11.2020
a zároveň daná trieda prechádza na dištančnú formu vzdelávania

 

podľa pokynov a usmernení triednej pani učiteľky ako aj usmernení uvedených v dokumente „Podmienky a formy dištančného vzdelávanie na Evanjelickej základnej škole v Martine, aktuálna verzia 26.10.2020“

Odôvodnenie:
V danej triede prechádzame na dištančnú formu vzdelávania z dôvodu pozitívneho výskytu na COVID-19.
Toto opatrenie robíme v zmysle Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8. novembra 2020 bod 7, kde sa píše: V prípade, ak mal žiak pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre daný typ školy a po konzultácii s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde na dištančnú formu vzdelávania na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní).
V manuáli vydanom ministerstvom školstva sa ďalej uvádza: Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty.
Pri návrate žiaka do školy zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Ďalšie informácie
Žiakom nebola nariadená karanténa z RÚVZ v Martine, z našej strany ide o preventívne opatrenie. Odporúčame žiakom, aby sa izolovali, preventívne obmedzili sociálne kontakty a sledovali svoj zdravotný stav.
Žiaci sú z obedov odhlásení. V prípade, že majú žiaci záujem o výdaj obedov počas dištančného vzdelávania, je potrebné žiakov prihlásiť na obed cez edupage školy. Rodičia môžu obed vyzdvihnúť v čase od 11:00 do 13:30 hod. Obed im bude vydaný v jednorazovej nádobe z bočného (únikového) vchodu jedálne oproti Biblickej škole. Pri preberaní jedla musí mať rodič: kartičku stravníka, rúško, rukavice.

S pozdravom,
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ