Pokyny pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy k 12.04. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Tieto pokyny vydávame na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 8.4.2021.

V Martine, 9. 4. 2021

Obsah dokumentu:

Prezenčná výučba

Od 12. 4. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre:

 • deti materskej školy
 • žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy
 • pre žiakov 5. ročníka gymnázia

Štvrtáci základnej školy sa budú vyučovať v novej budove gymnázia, tentoraz na najvyššom poschodí. Ostatné ročníky základnej školy sa budú vyučovať vo svojich triedach.

Žiaci 5. ročníka gymnázia sa budú vyučovať na 2. poschodí gymnaziálnej budovy.

Vyučovať  sa bude podľa platného a zverejneného rozvrhu na egupage.

Deti materskej školy budú fungovať vo svojich triedach.

Zároveň bude fungovať ŠKD pre žiakov 1. stupňa základnej školy v čase od 6:30 – 16:30.

Obedy budú zabezpečené pre všetkých. Žiaci základnej školy a gymnázia si musia objednať obedy prostredníctvom edupage školy sami, nebudú automaticky prihlásení. Na obedy odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Výdaj stravy je možný aj pre žiakov 2. stupňa ZŠ a ročníkov 1. – 4. gymnázia, ktorí sa vyučujú dištančne. Rodičia resp. žiaci si  môžu obed vyzdvihnúť v čase od 11:00 do 13:30 hod. Obed im bude vydaný v jednorazovej nádobe z bočného (únikového) vchodu jedálne oproti Biblickej škole. Pri preberaní jedla musí mať rodič: kartičku stravníka, rúško a rukavice.

Pre žiakov 1. stupňa ZŠ a deti v materskej škole platí pri uznaní dotácie na stravu podmienka účasti na vzdelávaní. Pri neúčasti na vzdelávaní, žiaci nemajú nárok na dotáciu na stravu a musia obed uhradiť v plnej výške.

 

Školská dochádzka žiakov základnej školy

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
 • im bola nariadená karanténa/izolácia,
 • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.
Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

 

Školská dochádzka žiakov 5. ročníka gymnázia

V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
 1. ospravedlní absenciu plnoletému žiakovi, ak je táto absencia plnoletým žiakom riadne nahlásená škole do 5 dní od začiatku absencie z dôvodu netestovania sa a zároveň plnoletý žiak je povinný v priebehu tohto obdobia zabezpečiť kontakt so svojím triednym učiteľom, ktorému oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie plnoletého žiaka, ktorý neabsolvoval testovanie, bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na edupage alebo v systéme, ktorý škola využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z edupage alebo iného systému, ktorý škola využíva). Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí neabsolvovali testovanie, dištančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom vyučovaní.
 2. Ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a plnoletí žiak do 5 dní nekontaktoval školu a triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.
Ak v škole prebieha prezenčné vyučovanie a plnoletý žiak sa ho nezúčastňuje z dôvodu neabsolvovania testovania, žiak je povinný odovzdávať domáce úlohy, vypracovávať úlohy, môže byť dištančne vyskúšaný a hodnotený. Tým, že škola zabezpečuje prezenčné vyučovanie, žiak má možnosť získať materiály na samoštúdium. Škola zabezpečuje ďalšiu formu dištančného vzdelávania popri prezenčnom tým, že so žiakom komunikuje, dohodne sa so žiakom na forme zapájania sa do procesu (vypracovanie a odovzdávanie úloh, preskúšanie dištančne a pod.) Žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok podkladov pre hodnotenia žiaka. Je to však iba možnosť, záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou.

 

Podmienka vstupu do školy

Podmienky vstupu žiakov a zamestnancov sú dané manuálom pre návrat do škôl 2021, účinný od 12. 4. 2021, ktorý vydalo ministerstvo školstva.

Zamestnanci aj žiaci musia predkladať potvrdenia o bezinfekčnosti. Momentálne je možné predkladať potrebné potvrdenia aj elektronicky cez Edupage. Posielame Vám krátky návod:

 1. Je potrebné mať vytvorené rodičovské konto. Ak ho ešte nemáte, pozrite si podrobný návod na našej web stránke: https://essmt.sk/edupage/
 2. Ak budete využívať mobilný telefón, prejdite do rodičovského konta svojho dieťaťa, kliknite na tlačidlo “+” v červenom kruhu. Použite možnosť Žiadosť/Vyhlásenie a pokračujte podľa pokynov. Alebo na úvodnej obrazovke môžete prejsť priamo na Žiadosti/Vyhlásenia a vyplniť formulár podľa pokynov.
 3. Ak pôjdete cez svoj osobný počítač, prihláste sa pod rodičovským kontom. Na úvodnej obrazovke budete mať možnosť Žiadosti/Vyhlásenia. Následne vyplníte formulár podľa pokynov.
 4. nie je potrebné posielať po žiakovi papierové Vyhlásenie o bezinfekčnosti (uvedené nižšie).
 5. Zamestnanci rovnako predkladajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez edupage cez svoje konto vždy po prvom nástupe na pracovisko po neprítomnosti trvajúcej dlhšie ako 3 kalendárne dni a vždy, keď sa zmenia skutočnosti pôvodného vyhlásenia – napríklad nový výsledok testu.

 

Ak by ste nemali možnosť poslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage, môžete ho nájsť tu:

 1. Zamestnanci školy sa musia preukázať platným negatívnym testom na COVID a pri nástupe odovzdať vyplnený dokument:
  Príloha č. 9a – Zamestnanec – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 18.92 kB)
 2. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo žiaka 1. – 4. ročníka základnej školy, sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.  Pri nástupe musia odovzdať nasledovný dokument:
  Príloha č. 11a – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 23.01 kB)
 3. Plnoletý žiak je povinný predložiť nasledovný dokument:
  Príloha č. 10a – Plnoletý žiak – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 23.15 kB)
  Dokument je rovnako možné odovzdať cez Edupage. Plnoletý žiak môže použiť svoje žiacke konto, nie je potrebné ísť cez rodičovské konto. Návod na odoslanie je uvedený vyššie.
 4. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
 5. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania), preto prosím ignorujte potrebu prílohy vo vyhláseniach.

Aktuálne tlačivá sú z pokynov Ministerstva školstva. Máme skúsenosť, že sa ešte môžu zmeniť. Ak by sa Vám nedali otvoriť jednotlivé tlačivá, dávame Vám do pozornosti link, kde by vždy mali byť uvedené aktuálne tlačivá.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Ďalšie podmienky vstupu do školy sú upravené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 132. Povinnosti nosenia rúšok, respirátorov a prekrytia horných dýchacích ciest upravuje Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 133. Obe sú v jednom dokumente:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf

Dokumenty od rodičov resp. od žiakov, ktorí “neodovzdali” vyhlásenie elektronicky, bude zbierať osoba zodpovedná za ranný filter, prípadne triedny učiteľ. Potvrdenia bude potrebné odovzdávať vždy, ak bude žiak v škole neprítomný viac ako tri kalendárne dni, a po každom testovaní.

 

Najčastejšie otázky o testovaní

 1. Ak som prekonal ochorenie, musím sa dať testovať?
  Po prekonaní ochorenia platí výnimka z testovania 90 dní od diagnostikovania ochorenia. Po uplynutí tohto obdobia už výnimka neplatí. Výnimku z testovania uvediete vo formulári Čestné vyhlásenie cez Edupage, alebo v papierovej forme.
 2. Ak som zaočkovaný, musím sa dať testovať?
  Výnimka z testovania platí pre osoby, ktoré sú zaočkované druhou dávkou a od jej podania uplynulo najmenej 14 dní. Výnimku uvediete vo formulári Čestné vyhlásenie cez Edupage, alebo v papierovej forme.
 3. Musia sa dať deti testovať?
  Deti materskej školy a žiaci prvého stupňa sa pre vstup do školy nemusia testovať. Deti nad 10 rokov, ak sú žiaci prvého stupňa môžu chodiť do školy bez testu. V iných životných situáciách test môžu potrebovať ( napríklad v obchode, ktorý nie je najbližšie ich bydlisku, na pošte…)
 4. Platia aj iné výnimky z testovania?
  Áno, platia. Napríklad, ak ste za posledných 18 dní strávili aspoň 10 dní v karanténe, testovať sa nemusíte. Až po uplynutí tejto podmienky. Alebo ak máte zdravotnú kontraindikáciu, ktorá znemožňuje vykonanie testu. Tieto podmienky upravuje Vyhláška úradu verejného zdravotníctva č. 132:
  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf
 5. Čo keď sa nechcem dať testovať?
  Bez platného negatívneho testu, alebo potvrdenia o výnimke jedného zákonného zástupcu nemôžeme dieťa vpustiť do školy. Môžete sa rodičia pri testovaní striedať – testovať sa každý druhý týždeň. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v odseku “Školská dochádzka žiakov základnej školy” a “Školská dochádzka žiakov 5. ročníka gymnázia”.

 

Hygienické opatrenia

Chceli by sme, aby naším spoločným cieľom pri otvorení školy bolo vytvoriť, čo najbezpečnejší priestor s čo najnižším rizikom šírenia ochorenia medzi žiakmi aj učiteľmi. Chceme Vás požiadať o proaktívny a podporujúci prístup k epidemiologickým pravidlám, ktoré vnímame ako nástroje znižovania nákazy. Preto Vás chceme požiadať, aby sme sa spolu v aktuálnej epidemiologickej situácii správali čo najzodpovednejšie voči sebe a svojmu okoliu, aby sme zodpovedne dodržiavali pravidlá sociálnej izolácie, pravidlá R-O-R a  ostatné epidemiologické opatrenia, s cieľom čo najviac zabrániť šíreniu nákazy.

Každý svojím dielom tak môže prispieť k spomaleniu šírenia epidémie a okrem ochrany zdravia seba a našich najbližších tiež zvýšiť šancu na riadne otvorenie všetkých ročníkov našej školy.

Preto chceme, aby všetci zamestnanci a žiaci počas prítomnosti v škole na prezenčnom vyučovaní mali zabezpečené prekrytie úst a nosa jedným z nasledovných spôsobov:

 1. minimálne 2-vrstvové bavlnené tkaninové rúško (deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ)
 2. štandardné jednorázové rúško (deti MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ)
 3. respirátor bez výdychového ventilu (FF2, FFP3) – žiaci 5. ročníka gymnázia a zamestnanci školy

Nevhodné je nasledovné prekrytie:

 1. bufka, športová šatka
 2. šál, iná šatka
 3. jednovrstvová bavlnená tkanina
 4. tvárový štít akejkoľvek konštrukcie

Inštruktážny video ako správen nosiť rúško je tu: https://youtu.be/Vrqeb7P5C5E

Ďalšie video, v ktorom sa hovorí aj o hygiene rúk nájdete tu: https://youtu.be/Guh9jugyJSo 

 

Hygienické opatrenia pre deti materskej školy

https://www.minedu.sk/data/att/17695.pdf

Zákonný zástupca  

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška – ideálne viac (náhradné, musí mať v skrinke v prípade potreby).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy alebo inému zamestnancovi materskej školy určenému riaditeľom.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 11a – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

 

Hygienické opatrenia pre žiakov základnej školy a gymnázia

https://www.minedu.sk/data/att/18182.pdf
Ak je žiak plnoletý, v celom dokumente je považovaný za svojho zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška – ideálne viac (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 11a – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

Mgr. Jozef Sopoliga,
riaditeľ