Pokyny pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy k 19.04. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Toto rozhodnutie a usmernenie vydávame na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.4.2021 č. 2021/12811:1-A1810.

V Martine, 14. 4. 2021

Obsah dokumentu:

Prezenčná výučba

Od 19. 4. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre 8. a 9. ročník základnej školy.

Vyučovať sa bude podľa platného a zverejneného rozvrhu na edupage.

Obedy budú zabezpečené pre všetkých. Žiaci si musia objednať obedy prostredníctvom edupage školy sami, nebudú automaticky prihlásení. Na obedy odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Organizácia nástupu žiakov do školy

 1. Vstup žiakov druhého stupňa základnej školy a gymnázia do hlavnej budovy Evanjelickej spojenej školy bude iba hlavným vchodom od 7:30 – 7:50 hod. Hlavný vchod bude otvorený v prípade potreby už od 7:00 hod. Na recepcii sa žiaci podľa pokynov dozorkonajúceho učiteľa presunú na určené miesto, aby bol zabezpečený dostatočný odstup od žiakov iných tried.
 2. Dezinfekcia rúk všetkých osôb bude pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným na viditeľnom a dostupnom mieste pri vchode.
 3. Pri vstupe do budovy bude vykonávaný ranný filter: kontrola tlačív, respirátora, rezervného respirátora, hygienických vreckoviek.
 4. Žiaci sa budú učiť vo svojich kmeňových triedach, kde sa budú zdržiavať počas celého vyučovania.
 5. Povinné dodržiavanie princípu R-O-R (respirátor, odstup, ruky)
 6. Vyučovanie začína ranným stíšením o 7:50 hod. a pokračuje vyučovacími hodinami podľa platného rozvrhu uverejneného v EduPage.
 7. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 8. Počas prestávok eliminovať prechádzanie sa po chodbách a navštevovanie iných tried.
 9. Stravovanie – žiaci sa presúvajú na obed po triedach v sprievode vyučujúceho, nie samostatne. V jedálni koordinuje stravovanie žiakov dozorkonajúci učiteľ, triedy sa nemiešajú.

 

Školská dochádzka žiakov základnej školy

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

 

Testovanie na COVID-19

Zatiaľ stále platí podmienka pre vstup do školy negatívny test nie starší ako 7 dní, prípadne potvrdenie o výnimke z testovania pre:

 1. všetkých zamestnancov školy
 2. pre zákonných zástupcov detí materskej školy
 3. pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa základnej školy (žiaci 1. stupňa ZŠ sa netestujú)
 4. pre žiakov 2. stupňa základnej školy a strednej školy

Naša škola momentálne nezabezpečuje testovanie antigénovými testami. Testovacie možnosti v meste Martin sú dostatočné. Zabezpečte si testovanie v dostatočnom predstihu. Žiaci 2. stupňa ZŠ majú možnosť testovať sa pravidelne kloktaním.

 

Testovanie kloktaním
https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE

 

Všeobecné pokyny
Testovanie kloktaním bude prebiehať každý týždeň v škole. Každý týždeň budete mať možnosť rozhodnúť sa, či žiak absolvuje antigénové testovanie alebo sa prihlási na testovanie kloktaním. Proces bude nasledovný:

 1. Do určeného času prihlásite žiaka na testovanie cez Edupage, cez Prihlásenie.
 2. V piatok v škole žiak dostane svoju testovaciu sadu a sám si vykoná test.
 3. Škola odošle testovaciu sadu do laboratória.
 4. Výsledok testu pošle laboratórium zákonnému zástupcovi. Výsledok bude platný 7 dní, teda do nasledujúceho piatku (vrátane).

Pokyny pre otvorenie školy k 19.4.2021
Prvé testovanie kloktaním sa uskutoční tento týždeň. Testy budú k dispozícii od 15.4.2021. Žiaci, ktorí sú prihlásení na testovanie, sa môžu otestovať doma alebo v piatok ráno v škole. Môžete si vybrať, čo Vám viac vyhovuje.

Testovanie doma pod dohľadom zákonného zástupcu – postup

 1. štvrtok 14.4.2021 si zákonný zástupca môže medzi 9.00 a 16.00 prísť zobrať testovaciu sadu na recepciu školy.
 2. doma podľa pokynov a videa https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE žiak vykoná test a pripraví testovaciu sadu na odovzdanie do laboratória. Nezabudnite na skúmavku napísať meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia testovaného žiaka. Test môžete vykonať aj vo štvrtok, je potrebné ho uchovať pri izbovej teplote.
 3. v piatok ráno do 10.00 odovzdáte pripravenú testovaciu sadu na recepcii školy
 4. testy odovzdávame len zákonným zástupcom, nie žiakom. Rovnako Vás prosíme, aby test priniesol do školy zákonný zástupca, a nie žiak.

Testovanie v škole – postup (ak Vám nevyhovuje test vykonať doma)

 1. žiak príde do školy v piatok 16.4.2021 na určenú hodinu podľa rozpisu:
  VIII.A o 8.00,
  VIII.B o 8.20,
  IX.A    o 8.40.
 2. v škole pod dohľadom dospelej osoby sám vykoná test
 3. žiak bezprostredne po testovaní odchádza domov

Výsledok testu v oboch prípadoch príde zákonnému zástupcovi.

Podmienka vstupu do školy

Podmienky vstupu žiakov a zamestnancov sú dané manuálom pre návrat do škôl 2021, účinný od 19. 4. 2021, ktorý vydalo ministerstvo školstva.

Zamestnanci aj žiaci musia predkladať potvrdenia o bezinfekčnosti. Momentálne je možné predkladať potrebné potvrdenia aj elektronicky cez Edupage. Posielame Vám krátky návod:

 1. Je potrebné mať vytvorené rodičovské konto. Ak ho ešte nemáte, pozrite si podrobný návod na našej web stránke: https://essmt.sk/edupage/
 2. Ak budete využívať mobilný telefón, prejdite do rodičovského konta svojho dieťaťa, kliknite na tlačidlo “+” v červenom kruhu. Použite možnosť Žiadosť/Vyhlásenie a pokračujte podľa pokynov. Alebo na úvodnej obrazovke môžete prejsť priamo na Žiadosti/Vyhlásenia a vyplniť formulár podľa pokynov.
 3. Ak pôjdete cez svoj osobný počítač, prihláste sa pod rodičovským kontom. Na úvodnej obrazovke budete mať možnosť Žiadosti/Vyhlásenia. Následne vyplníte formulár podľa pokynov.
 4. nie je potrebné posielať po žiakovi papierové Vyhlásenie o bezinfekčnosti (uvedené nižšie).
 5. Zamestnanci rovnako predkladajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez edupage cez svoje konto vždy po prvom nástupe na pracovisko po neprítomnosti trvajúcej dlhšie ako 3 kalendárne dni a vždy, keď sa zmenia skutočnosti pôvodného vyhlásenia – napríklad nový výsledok testu.

 

Ak by ste nemali možnosť poslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage, môžete ho nájsť tu:

 1. Zamestnanci školy sa musia preukázať platným negatívnym testom na COVID a pri nástupe odovzdať vyplnený dokument:
  Príloha č. 9a – Zamestnanec – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 18.92 kB)
 2. Žiak 2. stupňa ZŠ a jeden zákonný zástupca predkladá nasledovný dokument:
  Príloha č. 8a – Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 22.39 kB)
 3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí z testovania), preto prosím ignorujte potrebu prílohy vo vyhláseniach. Zamestnanci školy majú právo nahliadať do príslušných dokumentov.

Aktuálne tlačivá sú z pokynov Ministerstva školstva. Máme skúsenosť, že sa ešte môžu zmeniť. Ak by sa Vám nedali otvoriť jednotlivé tlačivá, dávame Vám do pozornosti link, kde by vždy mali byť uvedené aktuálne tlačivá.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

 

Ďalšie podmienky vstupu do školy sú upravené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 132. Povinnosti nosenia rúšok, respirátorov a prekrytia horných dýchacích ciest upravuje Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 133. Obe sú v jednom dokumente:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf

Dokumenty od rodičov resp. od žiakov, ktorí “neodovzdali” vyhlásenie elektronicky, bude zbierať osoba zodpovedná za ranný filter, prípadne triedny učiteľ. Potvrdenia bude potrebné odovzdávať vždy, ak bude žiak v škole neprítomný viac ako tri kalendárne dni, a po každom testovaní.

 

Najčastejšie otázky o testovaní

Tu sú otázky a odpovede zo stránky ministerstva:
https://www.minedu.sk/data/att/19269.pdf

Otázky, s ktorými sa stretávame my:

 1. Ak som prekonal ochorenie, musím sa dať testovať?
  Po prekonaní ochorenia platí výnimka z testovania 90 dní od diagnostikovania ochorenia. Po uplynutí tohto obdobia už výnimka neplatí. Výnimku z testovania uvediete vo formulári Čestné vyhlásenie cez Edupage, alebo v papierovej forme.
 2. Ak som zaočkovaný, musím sa dať testovať?
  Výnimka z testovania platí pre osoby, ktoré sú zaočkované druhou dávkou a od jej podania uplynulo najmenej 14 dní. Výnimku uvediete vo formulári Čestné vyhlásenie cez Edupage, alebo v papierovej forme.
 3. Musia sa dať deti testovať?
  Deti materskej školy a žiaci prvého stupňa sa pre vstup do školy nemusia testovať. Deti nad 10 rokov, ak sú žiaci prvého stupňa môžu chodiť do školy bez testu. V iných životných situáciách test môžu potrebovať ( napríklad v obchode, ktorý nie je najbližšie ich bydlisku, na pošte…)
  Žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci strednej školy sa testovať musia.
 4. Platia aj iné výnimky z testovania?
  Áno, platia. Napríklad, ak ste za posledných 18 dní strávili aspoň 10 dní v karanténe, testovať sa nemusíte. Až po uplynutí tejto podmienky. Alebo ak máte zdravotnú kontraindikáciu, ktorá znemožňuje vykonanie testu. Tieto podmienky upravuje Vyhláška úradu verejného zdravotníctva č. 132:
  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf
 5. Čo keď sa nechcem dať testovať?
  Bez platného negatívneho testu, alebo potvrdenia o výnimke jedného zákonného zástupcu nemôžeme dieťa/žiaka vpustiť do školy. Môžete sa rodičia pri testovaní striedať – testovať sa každý druhý týždeň. Rovnako žiaka 2. stupňa ZŠ a žiaka strednej školy nemôžeme bez platného negatívneho testu alebo potvrdenia o výnimke do budovy vpustiť. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v odseku “Školská dochádzka žiakov základnej školy”.
 6. Musia sa žiaci testovať kloktaním?
  Škola akceptuje PCR testy, antigénové testy a PCR-testy vykonané kloktaním. Nie je nutné vykonávať testovanie kloktaním, ak sa rozhodnete pre iný spôsob.

 

Hygienické opatrenia

Chceli by sme, aby naším spoločným cieľom pri otvorení školy bolo vytvoriť, čo najbezpečnejší priestor s čo najnižším rizikom šírenia ochorenia medzi žiakmi aj učiteľmi. Chceme Vás požiadať o proaktívny a podporujúci prístup k epidemiologickým pravidlám, ktoré vnímame ako nástroje znižovania nákazy. Preto Vás chceme požiadať, aby sme sa spolu v aktuálnej epidemiologickej situácii správali čo najzodpovednejšie voči sebe a svojmu okoliu, aby sme zodpovedne dodržiavali pravidlá sociálnej izolácie, pravidlá R-O-R a  ostatné epidemiologické opatrenia, s cieľom čo najviac zabrániť šíreniu nákazy.

Každý svojím dielom tak môže prispieť k spomaleniu šírenia epidémie a okrem ochrany zdravia seba a našich najbližších tiež zvýšiť šancu na riadne otvorenie všetkých ročníkov našej školy.

Preto chceme, aby všetci zamestnanci a žiaci 2. stupňa ZŠ počas prítomnosti v škole na prezenčnom vyučovaní mali zabezpečené prekrytie úst a nosa rúškom, šálom alebo šatkou.

 

Hygienické opatrenia pre žiakov základnej školy

https://www.minedu.sk/data/att/18182.pdf
Ak je žiak plnoletý, v celom dokumente je považovaný za svojho zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška – ideálne viac (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V prípade potreby sú respirátory na predaj na recepcii školy v balení po 2 ks za 1€.
 3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.
 4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 8a – Žiak a zákonný zástupca- Čestné vyhlásenie). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 1. podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 2. ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

Mgr. Jozef Sopoliga,
riaditeľ