Pokyny pre žiakov a rodičov I. – IV. ročníka EGMT k 17. 05. 2021 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Toto rozhodnutie a usmernenie vydávame na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13.5.2021, číslo 2021/13405:1-A1810, v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 254 z 12.5.2021 a Uznesenia Vlády SR č. 259 z 12.5.2021.

Dokument vychádza z aktuálne vydaných nariadení, usmernení, zákonov a vyhlášok k času jeho odoslania. O prípadných dôležitých zmenách Vás budeme informovať dodatočne.

 

V Martine, 14. 5. 2021

Obsah dokumentu:

 

Prezenčná výučba

Od 17. 05. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov I. až IV. ročníka strednej školy.

Vyučovať sa bude podľa platného a zverejneného rozvrhu na edupage. Telesná a športová výchova sa bude realizovať prevažne v exteriéri, prosíme preto, aby ste si priniesli športovú obuv a pohodlné oblečenie. V prípade nepriaznivého počasia tento čas bude využitý na socializáciu žiakov v triedach.

 

Obedy budú zabezpečené pre všetkých. Žiaci si musia objednať obedy prostredníctvom edupage školy sami, nebudú automaticky prihlásení. Na obedy odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

 

Umiestnenie tried

Žiaci sa budú učiť vo svojich kmeňových triedach, kde sa budú zdržiavať počas celého vyučovania.

Podmienky fungovania žiakov v škole:

 1. Vstup žiakov gymnázia do hlavnej budovy Evanjelickej spojenej školy bude iba hlavným vchodom od 7:30 – 7:50 hod. Hlavný vchod bude otvorený v prípade potreby už od 7:00 hod. Na recepcii sa žiaci podľa pokynov dozorkonajúceho učiteľa presunú na určené miesto, aby bol zabezpečený dostatočný odstup od žiakov iných tried. Žiaci z rôznych tried sa nesmú miešať.
 2. Dezinfekcia rúk všetkých osôb bude pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným na viditeľnom a dostupnom mieste pri vchode.
 3. Pri vstupe do budovy bude vykonávaný ranný filter: kontrola rúška/ respirátora, rezervného rúška/ respirátora, hygienických vreckoviek – žiak sa bez vyzvania preukáže týmto vybavením. Žiak musí mať dve rúška/respirátory, podľa platných usmernení a jednorazové hygienické papierové vreckovky. Od pondelka 17.5.2021 bude pre žiakov v škole a pedagogických zamestnancov potrebné rúško. Respirátor nie je povinný.
 4. Povinné dodržiavanie princípu R-O-R (rúško, odstup, ruky).
 5. Vyučovanie začína ranným stíšením o 7:50 hod. a pokračuje vyučovacími hodinami podľa platného rozvrhu uverejneného v edupage.
 6. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Vstup do školy je povolený len pre zamestnancov a žiakov. Iné osoby sú oprávnené vstúpiť len po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 7. Počas prestávok eliminovať prechádzanie sa po chodbách a navštevovanie iných tried.
 8. Stravovanie – žiaci sa presúvajú na obed po triedach spoločne v sprievode vyučujúceho, nie samostatne. V jedálni koordinuje stravovanie žiakov dozorkonajúci učiteľ, triedy sa nemiešajú – pri stoloch ani pri výdajnom okienku.

 

Školská dochádzka žiakov strednej školy

 1. Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 13.5.2021 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva:https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-13-5-2021-s-ucinnostou-od-17-5-2021/Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage – pokyny sú uvedené nižšie.

 

Testovanie na COVID-19

Testovanie na COVID-19 nie je podmienkou vstupu do školy u žiaka, u zákonného zástupcu, u plnoletého žiaka a ani u zamestnanca.

Dňa 30. 4. 2021 Ministerstvo školstva vydalo vyhlásenie, že v týždni od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 pripraví novú testovaciu stratégiu. Zatiaľ nemáme o nej žiadne informácie. Ak sa niečo zmení, budeme Vás informovať.

Prevažná časť našich učiteľov v tejto dobe absolvovala (absolvuje) druhé očkovanie. Veríme, že tým prispievame k bezpečnejšiemu prostrediu v škole.

 

Podmienka vstupu do školy

Podmienkou vstupu do budovy školy pre žiakov je vypísané a odovzdané vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom školského informačného systému Edupage. Už nie je potrebný test žiaka ani jeho zákonného zástupcu.

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021. Aj táto vyhláška zrejme v krátkom čase prejde zmenou. Väčšinou Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva vychádzajú v piatok popoludní s účinnosťou od pondelka. Ak nastanú relevantné zmeny, dáme Vám vedieť. Zamestnanci aj žiaci musia predkladať potvrdenia o bezinfekčnosti. Momentálne je možné predkladať všetky potrebné potvrdenia aj elektronicky cez Edupage.

Posielame Vám krátky návod:

 1. Je potrebné mať vytvorené rodičovské konto. Ak ho ešte nemáte, pozrite si podrobný návod na našej web stránke: https://essmt.sk/edupage/. Plnoletý žiak môže podať čestné vyhlásenie cez vlastné Edupage konto.
 2. Ak budete využívať mobilný telefón, prejdite do rodičovského konta svojho dieťaťa (plnoletý žiak do svojho konta), kliknite na tlačidlo “+” v červenom kruhu. Použite možnosť Žiadosť/Vyhlásenie a pokračujte podľa pokynov. Alebo na úvodnej obrazovke môžete prejsť priamo na Žiadosti/Vyhlásenia a vyplniť formulár podľa pokynov.
 3. Ak pôjdete cez svoj osobný počítač, prihláste sa pod rodičovským kontom, resp. plnoletý žiak pod svojim kontom. Na úvodnej obrazovke budete mať možnosť Žiadosti/Vyhlásenia. Následne vyplníte formulár podľa pokynov.
 4. Nie je potrebné posielať po žiakovi, nosiť do školy papierové Vyhlásenie o bezinfekčnosti (uvedené nižšie).
 5. Zamestnanci rovnako predkladajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez edupage cez svoje konto vždy po prvom nástupe na pracovisko po neprítomnosti trvajúcej dlhšie ako 3 kalendárne dni.

Ak by ste nemali možnosť poslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Edupage, môžete ho nájsť tu:

 1. Zamestnanci školy sa musia preukázať platným negatívnym testom na COVID a pri nástupe odovzdať vyplnený dokument:
  Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca (17. 5. 2021) (docx, 23.24 kB)
 2. Zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak predkladá nasledovný dokument:
  Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (17. 5. 2021) (docx, 23.12 kB)

Aktuálne tlačivá sú z pokynov Ministerstva školstva. Máme skúsenosť, že sa ešte môžu zmeniť. Ak by sa Vám nedali otvoriť jednotlivé tlačivá, dávame Vám do pozornosti link, kde by vždy mali byť uvedené aktuálne tlačivá.

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-13-5-2021/

Dokumenty od rodičov resp. od žiakov, ktorí “neodovzdali” vyhlásenie elektronicky, bude zbierať triedny učiteľ. Potvrdenia bude potrebné odovzdávať vždy, ak bude žiak v škole neprítomný viac ako tri kalendárne dni.

 

Hygienické opatrenia

Chceli by sme, aby naším spoločným cieľom pri otvorení školy bolo vytvoriť čo najbezpečnejší priestor s čo najnižším rizikom šírenia ochorenia medzi žiakmi aj učiteľmi. Chceme Vás požiadať o proaktívny a podporujúci prístup k epidemiologickým pravidlám, ktoré vnímame ako nástroje znižovania nákazy. Preto Vás chceme požiadať, aby sme sa spolu v aktuálnej epidemiologickej situácii správali čo najzodpovednejšie voči sebe a svojmu okoliu, aby sme zodpovedne dodržiavali pravidlá sociálnej izolácie, pravidlá R-O-R a  ostatné epidemiologické opatrenia, s cieľom čo najviac zabrániť šíreniu nákazy.

Každý svojím dielom tak môže prispieť k spomaleniu šírenia epidémie a okrem ochrany zdravia seba a našich najbližších tiež zvýšiť šancu na riadne otvorenie všetkých ročníkov našej školy.

V zmysle aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú povolené prekrytia tváre pre žiakov v škole a školskom zariadení a pre pedagogických a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu:

 • respirátor FFP2 alebo KN95
 • rúško
 • šál alebo šatka

 

Hygienické opatrenia pre žiakov strednej školy

Zákonný zástupca a plnoletý žiak

 1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 2. Zabezpečí každý deň minimálne dve rúška – ideálne viac (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V prípade potreby ponúkame na predaj na recepcii školy respirátory v balení po 2 ks za 1€ a hygienické vreckovky 1 balíček za 0,10€. Rúška neponúkame na predaj, pretože nemáme hygienicky balené v malom množstve.
 3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.
  https://drive.google.com/file/d/1Lj5I0trJe8nyMcM6qjBgtImiHxRWlka9/view
  https://drive.google.com/file/d/1S1cvRkkA7Nv4OSNm2L4-qLz5wPr9q0kZ/view
 4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
  (Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (17. 5. 2021) (docx, 23.12 kB)
 5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 1. podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 2. ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

Za porozumenie ďakujeme.

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ